MENU
PDF Opties

Overzicht baten en lasten per taakveld/programma

Bedragen x € 1.000

Begroting bijgesteld 2017

Realisatie2017

Taakveld

Omschrijving taakveld

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0.2

Burgerzaken

-3.686

1.779

-1.907

-3.703

1.968

-1.735

0.61

OZB woningen

-404

92

-313

-362

30

-332

0.62

OZB niet-woningen

-190

50

-140

-155

16

-139

0.64

Belastingen overig

-43

9

-34

-62

78

17

1.2

Openbare orde en veiligheid

-216

4

-212

-224

-1

-225

8.3

Wonen en bouwen

-1.394

4.483

3.090

-1.497

4.613

3.115

Totaal PGR01 Publieksdiensten

-5.932

6.416

484

-6.003

6.704

700

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

3.1

Economische ontwikkeling

-4

-4

-20

-20

4.1

Openbaar basisonderwijs

-451

-451

-618

-618

4.2

Onderwijshuisvesting

-5.322

501

-4.821

-5.424

526

-4.898

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-3.969

877

-3.092

-3.654

746

-2.908

5.1

Sportbeleid en activering

-3.710

-3.710

-3.689

-3.689

5.2

Sportaccommodaties

-2.178

778

-1.399

-2.056

766

-1.290

5.3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

-5.365

1.509

-3.856

-5.239

1.415

-3.823

5.4

Musea

-129

-129

-137

-137

5.5

Cultureel erfgoed

-165

-165

-93

-93

5.6

Media

-1.937

30

-1.907

-1.922

30

-1.893

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-1.009

1

-1.008

-885

2

-884

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-8.618

-8.618

-8.640

99

-8.541

6.2

Wijkteams

-2.915

-2.915

-2.969

-2.969

6.3

Inkomensregelingen

-31.546

23.505

-8.040

-30.743

23.731

-7.013

6.4

Begeleide participatie

-11.228

-11.228

-10.089

62

-10.026

6.5

Arbeidsparticipatie

-4.951

489

-4.462

-4.076

499

-3.577

6.6

Maatwerkvoorziening (WMO)

-7.560

79

-7.481

-8.040

205

-7.835

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

-4.332

1.290

-3.042

-4.963

1.442

-3.520

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-11.535

-11.535

-10.954

-10.954

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

-8.419

391

-8.028

-7.707

350

-7.357

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

-5.019

-5.019

-5.277

15

-5.261

7.1

Volksgezondheid

-2.830

-2.830

-2.671

-2.671

Totaal PGR02 Samenleving

-123.190

29.450

-93.741

-119.868

29.888

-89.979

8.3

Wonen en bouwen

-548

229

-320

-515

348

-167

Totaal PGR03 Wonen

-548

229

-320

-515

348

-167

6.3

Inkomensregelingen

7.3

Afval

-9.648

12.131

2.483

-9.717

12.200

2.483

7.4

Milieubeheer

-871

8

-864

-831

11

-820

Totaal PGR04 Milieu

-10.519

12.138

1.620

-10.548

12.211

1.663

0.63

Parkeerbelasting

-512

2.267

1.754

-554

2.382

1.828

2.1

Verkeer en vervoer

-1.444

260

-1.184

-1.814

602

-1.212

2.2

Parkeren

-703

-703

-779

1

-778

2.5

Openbaar vervoer

-381

-381

-72

-72

Totaal PGR05 Bereikbaarheid

-3.040

2.526

-514

-3.219

2.985

-235

1.2

Openbare orde en veiligheid

-248

-248

-297

5

-292

2.1

Verkeer en vervoer

-10.433

458

-9.975

-9.704

253

-9.451

3.4

Economische promotie

-8

-8

-11

-11

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-4.900

164

-4.736

-5.369

91

-5.279

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-213

-213

-169

2

-167

6.3

Inkomensregelingen

7.2

Riolering

-5.416

6.853

1.437

-5.185

6.776

1.591

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

-624

553

-71

-666

557

-109

Totaal PGR06 Beheer openbare ruimte

-21.841

8.028

-13.814

-21.400

7.684

-13.716

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

-2.937

2.593

-344

-3.076

2.626

-450

1.2

Openbare orde en veiligheid

-6

12

6

-4

11

7

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-8.242

8.211

-31

-3.018

2.939

-79

5.3

Cultuurpresentatie, productie en partic.

-67

127

60

-59

121

63

5.4

Musea

-197

-1

-198

-187

-1

-189

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-50

4

-46

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

-822

609

-213

-857

581

-276

8.1

Ruimtelijke ordening

-337

-337

-281

-281

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

-21.161

20.807

-354

-15.095

14.250

-846

8.3

Wonen en bouwen

-2.023

25

-1.998

-2.061

646

-1.415

Totaal PGR07 Ruimtelijke ordening

-35.792

32.382

-3.410

-24.689

21.176

-3.512

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

-5.926

2

-5.924

-5.941

-5.941

1.2

Openbare orde en veiligheid

-1.125

20

-1.105

-1.079

31

-1.048

2.1

Verkeer en vervoer

-7

-7

-10

-10

Totaal PGR08 Veiligheid

-7.058

22

-7.036

-7.031

31

-6.999

3.1

Economische ontwikkeling

-450

201

-249

-722

227

-495

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-121

5

-116

-121

7

-113

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-486

335

-151

-242

208

-34

3.4

Economische promotie

-258

184

-74

-275

181

-94

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-119

7

-112

-125

10

-115

Totaal PGR09 Economie

-1.433

732

-702

-1.485

633

-851

0.1

Bestuur

-8.314

4.746

-3.568

-8.392

4.868

-3.524

0.2

Burgerzaken

Totaal PGR10 Bestuur & Concern

-8.314

4.746

-3.568

-8.392

4.868

-3.524

0.5

Treasury

-1.449

4.407

2.958

-1.424

4.465

3.041

0.61

OZB woningen

-24

8.002

7.978

-54

8.004

7.950

0.62

OZB niet-woningen

-13

4.283

4.269

-29

4.288

4.259

0.64

Belastingen overig

761

761

-4

754

750

0.7

Algemene uitk. En ov. Uitk. Gf

-12

121.056

121.044

-107

121.103

120.997

0.8

Overige baten en lasten

-550

-550

-529

-529

3.4

Economische promotie

50

50

40

40

Totaal PGR11 Algemene dekkingsmiddelen

-2.048

138.558

136.509

-2.146

138.653

136.507

0.4

Overhead

-19.723

143

-19.580

-21.099

1.129

-19.970

Totaal PGR12 Overhead

-19.723

143

-19.580

-21.376

1.405

-19.970

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

Totaal PGR13 Vennootschapsbelasting

0.8

Overige baten en lasten

-50

-50

Totaal PGR14 Onvoorzien

-50

-50

0.10

Mutaties reserves

-81

4.202

4.121

-588

2.808

2.219

Totaal PGR15 Resultaat bestemming

-81

4.202

4.121

-588

2.808

2.219

Totaal

-239.571

239.571

-227.260

229.395

2.135