MENU
PDF Opties

WNT-verantwoording 2017

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op Gemeente Purmerend. Het voor Gemeente Purmerend toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000; het Algemeen bezoldigingsmaximum.

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

bedragen x € 1

G. Blom

J.F. Kamminga

R.J.C. van der Laan

Functiegegevens

Gemeente

secretaris

Griffier

Griffier

Aanvang en einde functievervulling in 2017

15/09 – 31/12*

01/01 – 17/12

01/08 – 31/12

Deeltijdfactor in fte

1

0,89

1

Gewezen topfunctionaris?

nee

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking?

ja

ja

ja

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

35.251

88.028

30.171

Beloningen betaalbaar op termijn

4.996

13.376

4.482

Subtotaal

40.247

101.404

34.653

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

53.556

154.470

75.871

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

40.247

101.404

34.653

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016

N.v.t.

01/01 – 31/12

N.v.t.

Deeltijdfactor 2016 in fte

N.v.t.

0,89

N.v.t.

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

N.v.t.

86.503

N.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

N.v.t.

11.814

N.v.t.

Totale bezoldiging 2016

N.v.t.

98.317

N.v.t.

* De Functie Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur is gedurende de periode 1 april tot 15 september 2017 vacant geweest.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

bedragen x € 1

J.C.M. Cox

Functiegegevens

Gemeente

secretaris

Kalenderjaar

2017

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/01 – 31/03

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

3

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

€ 176

Maxima op basis van de normbedragen per maand

73.500

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

109.500

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief?

Ja

Bezoldiging in de betreffende periode

30.933

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

51.555

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW

51.555

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking Bovengenoemde categorie was in 2017 voor Gemeente Purmerend niet van toepassing.


3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2017 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.