MENU
PDF Opties

Overzicht reserves

Naam reserve

Boekwaarde per 31 december 2016

Resultaat uit jaarrekening 2016

Toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde per 31 december 2017

A: ALGEMENE RESERVE

Algemene Dekkingsmiddelen

Resultaat jaarrekening

7.234.455

-7.234.455

-

Algemene reserve

15.502.133

4.859.455

269.000

344.795

20.285.793

22.736.588

-2.375.000

269.000

344.795

20.285.793

B: EGALISATIERESERVES

Programma 6: Beheer openbare ruimte

Reserve begraafrechten

1.438.871

118.617

170.999

1.386.489

1.438.871

-

118.617

170.999

1.386.489

Programma 10: Bestuur en Concern

Reserve afkoop geldleningen

377.399

268.637

108.762

377.399

-

-

268.637

108.762

Totaal Egalisatiereserves

1.816.270

-

118.617

439.636

1.495.251

C: BESTEMMINGSRESERVES.

Programma 2: Samenleving

Reserve sanering asbest

723.041

6.824

716.217

Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting

338.365

338.365

Reserve gemeentelijke middelen participatie

712.230

712.230

Reserve transformatie 3D's

3.243.251

1.375.000

4.618.251

Reserve risico's 3D

750.000

750.000

Reserve herstructureringskosten WSW

1.204.336

966.852

237.484

6.971.223

1.375.000

-

973.676

7.372.547

Programma 3: Wonen

Woonvisie

773.684

106.224

879.908

773.684

-

106.224

-

879.908

Programma 7: Ruimtelijke ordening

Reserve gronden

1.461.534

1.000.000

94.548

1.049.712

1.506.370

1.461.534

1.000.000

94.548

1.049.712

1.506.370

Totaal bestemmingsreserves

9.206.440

2.375.000

200.772

2.023.388

9.758.824

Totaal RESERVES

33.759.298

-

588.389

2.807.819

31.539.868

Het bovenstaande overzicht betreft de stand in 2017 voor bestemming van het rekeningresultaat 2017. Dit resultaat bedraagt € 2.135.261. De toevoeging aan bestemmingsreserves en de algemene reserve maakt onderdeel van het besluit tot vaststelling van de rekening 2017.