MENU
PDF Opties

Leeswijzer

Hoofdstukindeling

Voorliggende jaarstukken 2017 van gemeente Purmerend zijn opgesteld volgens de voorschriften in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Achtereenvolgens komen aan de orde:

 • de aanbiedingsbrief van het college van B&W
 • de verantwoording van de programma’s
 • het resultaat 2017
 • de verplichte paragrafen bij de programmarekening
 • de balans per 31 december 2017 met toelichting
 • de controleverklaring
 • het verslag en de aanbevelingen van de auditcommissie en de reactie op de aanbevelingen van het college (na afronding werkzaamheden)

In de bijlage(n) treft u tenslotte aan:

 • de portefeuilleverdeling van het college van B&W
 • de Sisa-verantwoording 2017
 • het overzicht van reserves en voorzieningen
 • het overzicht van in 2017 afgesloten kredieten en nog doorlopende kredieten
 • Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector
 • controleverklaring
 • verslag auditcommissie

Opbouw van de hoofdstukken

De aanbiedingsbrief

In de aanbiedingsbrief gaat het college kort in op een aantal in het oog springende resultaten uit 2017 en de oorzaak van het financieel resultaat. Ook doet het college een voorstel aan de gemeenteraad voor de bestemming van het resultaat.

De verantwoording van de programma’s

Per programma komt aan de orde:

 • De inleiding van het programma. Hierin staat kort het doel van het programma, zoals verwoord in begroting 2017.
 • Wat willen we bereiken met het programma? Ofwel, wat zijn de beoogde maatschappelijke effecten? In deze paragraaf geven we aan wat Purmerend in de huidige bestuursperiode (2017-2018) wil bereiken met het betreffende programma. Voor 2017 zijn grotendeels geen realisatiecijfers voorhanden. Daar waar in 2017 wel een meting is gehouden, vindt u een tabel met in de eerste kolom de gerealiseerde maatschappelijke effecten 2017 en in de tweede kolom de vastgestelde normen/streefcijfers voor het einde van de bestuursperiode (2018).
 • Wat hebben we daarvoor gedaan? Ofwel, wat hebben we gedaan om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken? Als we bepaalde voor 2017 toegezegde acties en prestaties niet konden afronden, geven we aan waarom en of we de actie alsnog uitvoeren en afronden.
 • Wat heeft het gekost? In deze paragraaf behandelen we eerst de lasten en baten per programma en afwijkingen in de beleidsvelden ten opzichte van de tweede tussenrapportage 2017. Daarna volgt een toelichting op de afwijkingen bij de reserves, investeringen en een overzicht van de incidentele baten en lasten. Afwijkingen groter dan € 100.000 ten opzichte van de tweede tussenrapportage 2017 lichten we toe (in de afwijkingenkolom presenteren we begroting minus realisatie). Het totaal overzicht van de investeringen zijn opgenomen in bijlage V. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen zichtbaar zijn tussen de som van de afzonderlijke producten en het gehele programma.

Algemene dekkingsmiddelen

 • lokale belastingen en heffingen
 • nog te bestemmen middelen (stelposten)
 • de uitkering uit het gemeentefonds
 • renteopbrengsten
 • de baten en lasten die verbonden zijn aan financiële deelnemingen
 • incidentele baten en lasten met betrekking tot voorgaande jaren

Deze middelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. We verantwoorden de niet vrij besteedbare heffingen, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan ze voor een deel de kosten dekken.

Het financiële resultaat 2017

In dit hoofdstuk geven we een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de afzonderlijke programma’s en de algemene dekkingsmiddelen. Dit noemen we het resultaat voor bestemming. Conform het BBV presenteren we hierna de mutaties in de reserves. Deze vergelijken we met de mutaties zoals opgenomen in de begroting en de bijstellingen op de begroting die de gemeenteraad heeft vastgesteld. Hierna resteert het zogenaamde resultaat voor bestemming. We doen de gemeenteraad een voorstel om aan dit bedrag een bestemming te geven. Dit resultaat krijgt een bestemming in de besluitvorming door de raad bij vaststelling van de programmarekening. De paragraaf eindigen we met een beschrijving van de gebeurtenissen na de balansdatum die niet zijn verwerkt in de programmarekening.

De paragrafen

In de paragrafen doen we verslag van het (financiële) beleid en de uitvoering daarvan.

De balans en toelichting

In dit hoofdstuk zetten we allereerst uiteen welke waarderingsgrondslagen we hanteren in Purmerend. Daarna volgt een beschrijving en toelichting van de afzonderlijke onderdelen van de balans en de mutaties die in 2017 zichtbaar zijn.

Bijlagen

In de bijlagen staan overzichten die deels verplicht zijn (Sisa) en deels informatief voor de raad zijn. De bijlagen lichten we hier verder niet toe.

Twee bijlagen zijn pas beschikbaar kort voor vaststelling van de rekening door de gemeenteraad. Dit betreft:

 • De controleverklaring van de accountant
  In de verklaring geeft de accountant een oordeel over de getrouwheid en de rechtmatigheid van de zaken die
  in de programmarekening zijn opgenomen. Het oordeel van de accountant betreft de volgende onderdelen:
  wat heeft het gekost, het resultaat en de balans en de toelichting hierop.
 • Het verslag van de auditcommissie
  De Auditcommissie formuleert een advies aan de gemeenteraad over de programmarekening, mede aan de hand van het accountantsverslag en de accountantsverklaring.