MENU
PDF Opties

Beleidsindicatoren

Programma/Indicator

Eenheid

Periode

Purmerend

Beschrijving

Programma 2. Samenleving

Bijstandsuitkeringen

aantal per 1.000 inwoners 18jr en ouder

eerste halfjaar 2017

35,5

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 1.000 inwoners.

Lopende re-integratievoorzieningen

per 1.000 inwoners 15-65jr

eerste halfjaar 2017

20,5

Het aantal lopende reintegratievoorzieningen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

per 1.000 inwoners

eerste halfjaar 2017

66

Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 137 deelnemende gemeenten.

% kinderen in uitkeringsgezin

%

2015

5,78

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

% jeugdwerkloosheid

%

2015

1,19

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %

%

2016

2

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Absoluut verzuim per 1.000 inwoners 5-18 jr.

aantal

2016

0,43

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

Relatief verzuim per 1.000 inwoners 5-18 jr.

aantal

2016

52,36

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners lft. 5-18 jaar.

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

eerste halfjaar 2017

6,6

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdbescherming

%

eerste halfjaar 2017

0,8

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

Jongeren met jeugdreclassering

%

eerste halfjaar 2017

0,2

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

Niet-sporters

%

2016

52,9

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Banen

aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 tot en met 64 jaar

2017

508,5

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Netto arbeidsparticipatie

%

2016

67,6

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Programma 4. Milieu

Fijn huishoudelijk restafval

kg per inwoner

2016

220

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Hernieuwbare elektriciteit

%

2016

-

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Programma 5. Bereikbaarheid

Ziekenhuisopname nav verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2015

5

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Ziekenhuisopname nav vervoersongeval met een fietser

%

2015

6

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

Programma 8. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

gegevens niet beschikbaar

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

4,2

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

gegevens niet beschikbaar

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2017

5,3

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

Jongeren met delict voor de rechter

%

2015

1,79

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen

Verwijzingen Halt

aantal per 10.000 inwoners 12-17 jr.

2016

220

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

Hardekern jongeren

per 10.000 inwoners 12-24 jr.

2014

0,7

Het aantal hardekern jongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

Programma 9. Economie

Vestigingen

per 1.000 inw 15-64jr

2017

103,7

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

index

2013

165

Bruto gemeentelijk product (BGP) is het product van de toegevoegde waarde per baan en het aantal banen in een gemeente. De verhoudingswaarde tussen verwacht BGP en gemeten BGP geeft aan of er boven verwachting (<100) of beneden verwachting (>100) wordt gescoord.

Functiemenging

%

2017

42,9

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

Algemene dekkingsmiddelen

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2017

719

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten.

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2017

719

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoons-huishouden betaalt aan woonlasten.

WOZ-waarde woningen

1.000 euro

2017

191

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.

Nieuwbouw woningen

aantal per 1.000 woningen

2015

5,5

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Demografische druk

%

2017

67,6

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.