MENU
PDF Opties

Het financieel resultaat 2017

Algemeen

In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is bepaald dat alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves plaatsvinden in het kader van de resultaatbestemming (artikel 27 BBV). Het resultaat vóór bestemming bestaat uit de resultante van het totaal van baten en lasten. Dit volgens de diverse programma’s, de overhead en de algemene dekkingsmiddelen. We verwerken hierop als resultaatbestemming de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Tot slot geven we het resterende resultaat een bestemming. Hiervoor doen we u in deze aanbiedingsbrief een voorstel.

De resultaatbestemming is een bevoegdheid van de raad. Alle stortingen in en onttrekkingen aan de reserves vereisen dus goedkeuring van uw raad. Dit kan expliciet bij de resultaatbestemming van de rekening of vooraf bij de vaststelling van de begroting en/of tussentijds door vaststelling van de tussenrapportages of afzonderlijke raadsbesluiten.

Resultaat vóór bestemming

Het resultaat vóór bestemming vloeit voort uit de afzonderlijke programma's (1 t/m 10) en de onderdelen overhead en algemene dekkingsmiddelen (inkomsten van de gemeente zonder vooraf bepaald bestedingsdoel). Daarbij bestaat een verband tussen de mutaties op de reserves en de uitgaven en ontvangsten in de programma's. Voor sommige uitgaven is immers in het verleden een bestemmingsreserve gevormd. Het resultaat vóór bestemming vindt u toegelicht in de hoofdstukken per programma en bij de algemene dekkingsmiddelen.

Tabel: Totaaloverzicht baten en lasten per programma (bedragen x € 1.000)

Bedragen (x € 1.000)

Primitieve begroting 2017

Begroot primitief bijgesteld  2017

Geboekt  2017

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Publieksdiensten

-5.362

3.043

-2.319

-5.932

6.416

484

-6.003

6.704

700

02 Samenleving

-126.162

32.931

-93.231

-123.190

29.450

-93.741

-119.868

29.888

-89.979

03 Wonen

-778

296

-482

-548

229

-320

-515

348

-167

04 Milieu

-11.638

13.370

1.732

-10.519

12.138

1.620

-10.548

12.211

1.663

05 Bereikbaarheid

-2.420

2.264

-156

-3.040

2.526

-514

-3.219

2.985

-235

06 Beheer openbare ruimte

-23.049

9.931

-13.118

-21.841

8.028

-13.814

-21.400

7.684

-13.716

07 Ruimtelijke ordening

-19.532

17.907

-1.625

-35.792

32.382

-3.410

-24.689

21.176

-3.512

08 Veiligheid

-7.111

156

-6.955

-7.058

22

-7.036

-7.031

31

-6.999

09 Economie

-864

586

-278

-1.433

732

-702

-1.485

633

-851

10 Bestuur en Concern

-8.982

4.643

-4.339

-8.314

4.746

-3.568

-8.392

4.868

-3.524

Gerealiseerde baten en lasten

-205.899

85.128

-120.770

-217.668

96.668

-121.000

-203.149

86.528

-116.621

Algemene dekkingsmiddelen

-314

138.085

137.771

-2.048

138.558

136.509

-2.146

138.653

136.507

Overzicht Overhead

-42.635

23.117

-19.518

-19.723

143

-19.580

-21.099

1.129

-19.970

Heffing Vennootschapsbelasting

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Onvoorzien

-50

-

-50

-50

-

-50

-

-

-

Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten

-248.898

246.330

-2.567

-239.490

235.369

-4.121

-226.395

226.311

-84

Werkelijke toevoegingen en onttrekkingen reserves:

- Egalisatiereserves

-81

440

358

-81

440

358

-119

440

321

- Bestemmingsreserves

-

1.447

1.447

-

2.385

2.385

-201

2.023

1.823

Resultaat na mutaties egalisatie- en bestemmingsreserves

-248.979

248.217

-762

-239.571

238.194

-1.378

-226.714

228.774

2.059

- Onttrekking/dotatie algemene reserve (incidenteel)

-269

-

-269

-269

1.178

909

-269

345

76

Gerealiseerd resultaat 2017

-249.248

248.217

-1.031

-239.840

239.372

-468

-226.983

229.119

2.135

Resultaat ná bestemming

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves veroorzaken het verschil tussen het resultaat vóór bestemming en het resultaat ná bestemming. In de tabellen is weergegeven hoe het rekeningresultaat 2017 na bestemming tot stand kwam.
In tabel 1 staat een overzicht van de mutaties op de bestemmings-,egalisatie- en algemene reserve(s).

Tabel 1: Bestemmings- ,egalisatie- en algemene reserve(s) (bedragen x € 1.000)

(-/- = nadeel exploitatie en +/+ = voordeel exploitatie)

Programmanummer en omschrijving

Begroting

bijgesteld 2017

Rekening

2017

Resultaat programma's 1 t/m 10 (saldo van de baten en lasten)

-121.000

-116.621

Saldo algemene dekkingsmiddelen

136.509

136.507

Overzicht Overhead

-19.580

-19.970

Heffing Vennootschapsbelasting

-

-

Onvoorzien

-50

-

Resultaat VOOR bestemming 2017

-4.121

-84

Resultaatbepaling 2017 via egalisatiereserves:

Reserve Begraafrechten

06. Beheer openbare ruimte

90

52

Reserve Rente

Algemene dekkingsmiddelen

269

269

Subtotaal mutaties egalisatiereserves

358

321

Resultaatbepaling 2017 via bestemmingsreserves:

Reserve Gemeentelijke middelen participatie

02. Samenleving

244

-

Reserve Herstructureringskosten WSW

02. Samenleving

983

967

Reserve Woonvisie

03. Wonen

-

-106

Reserve Sanering asbest

07. Ruimtelijke ordening

10

7

Reserve Gronden

07. Ruimtelijke ordening

1.148

955

Subtotaal mutaties bestemmingsreserves

2.385

1.823

Resultaat na mutaties egalisatie- en bestemmingsreserves

-1.377

2.059

Resultaatbepaling 2017 via algemene reserve:

Versterking algemene reserve (cf. begroting 2016)

besluit 1222898

-269

-269

Verhuis- en schoonmaakkosten Werkplein

besluit 1325603

220

87

Ontsluiting Stekeldijk

besluit 1361258

169

108

Verschuiving projecten openbare ruimte

besluit 1325603

479

90

Uitvoering duurzaamheidsagenda

besluit 1349508

310

60

Subtotaal mutaties algemene reserve

909

76

Resultaat 2017 NA bestemming 2017

-468

2.135

De afzonderlijke reserves en mutaties zijn toegelicht in de toelichting per programma en in de bijlage 'overzicht reserves'.
In het programma worden bestedingen toegelicht en in de bijlage het doel en de voeding van de reserve.

In onderstaande tabel vindt u alle verschillen tussen de begrote mutaties en de daadwerkelijke mutaties op reserves. Er is voor € 238.000 meer toegevoegd en voor € 1.195.000 minder onttrokken aan de bestemmings-,egalisatie- en algemene reserve(s). Deze afwijkingen zijn binnen de doelstellingen waarvoor de reserves zijn ingesteld. De gesaldeerde afwijking van € 1.433.000 ten opzichte van de bijgestelde begroting is als volgt (bedragen x € 1.000):

Reserve (-/- = nadeel en +/+ voordeel)

Soort reserve

Bedrag dotatie

Bedrag onttrekking

- hogere dotatie begraafrechten

egalisatie

-37

-

- lagere onttrekking gemeentelijke middelen participatie

bestemming

-

-244

- lagere onttrekking herstructureringskosten WSW

bestemming

-

-16

- hogere dotatie woonvisie

bestemming

-106

-

- lagere onttrekking sanering asbest

bestemming

-

-3

- hogere dotatie en lagere onttrekking gronden

bestemming

-95

-98

- Lagere onttrekking algemene reserve

Algemeen

-833

Totaal

-238

-1.195

Het resultaat vóór bestemming bedraagt € 84.000 nadelig (begroot na wijzigingen: € 4.121.000 nadelig). Na de mutaties op de bestemmings-,egalisatie-, en algemene reserve bedraagt het rekeningresultaat € 2.135.261 voordelig (begroot na wijzigingen € 468.286 nadelig).

In 2017 is € 1.178.215 aan onttrekkingen en € 269.000 aan toevoegingen aan de algemene reserve begroot. In de jaarrekening is € 344.795 onttrokken en € 269.000 toegevoegd aan de algemene reserve. De onttrekkingen aan de algemene reserve zijn lager dan begroot omdat op de specifieke onderdelen waar deze onttrekkingen voor bedoeld waren minder is uitgegeven dan begroot.

Tabel: Ontwikkeling algemene reserve en voorstel resultaatbestemming (bedragen x € 1.000)

Resultaat 2017 NA bestemming 2017

-468

2.135

Voorgestelde bestemming resultaat:

Programmanummer en omschrijving

Bestemmingsreserve Transformatie 3D

02. Samenleving

-

339

Verschuiving projecten openbare ruimte

06. Beheer openbare ruimte

-

723

Innovatieve aanpak

07. Ruimtelijke ordening

-

139

Uitvoering duurzaamheidsagenda

07. Ruimtelijke ordening

-

300

Kwaliteitsverbetering informatiebeheer (DIV)

Overzicht Overhead

-

95

Saldo voorgestelde mutaties rekening 2017

-

1.596

Toevoeging algemene reserve na resultaat bestemming

-468

539

voorgesteld bestemmingsresultaat

Bestemmingsreserve transformatie 3D

De decentralisaties gaan gepaard met een transformatie in het sociaal domein, dit vergt extra inzet. In 2015 en 2016 zijn de onbestede middelen voor een deel (€ 4,6 miljoen) als onvoorziene uitgaven als gevolg van het reguliere beleid in deze reserve gehouden.De toekomstige bestedingen zijn op dit moment nog niet voorhanden, waardoor er in 2017 geen onttrekking heeft plaatsgevonden. Voor 2017 zijn er is voor het onderdeel Jeugd een exploitatieoverschot (€ 370.871) en voor Wmo nieuw een exploitatietekort (-€ 31.521). Om de transformatie verder te ondersteunen en te stimuleren stellen wij voor het exploitatieoverschot van € 339.350 in deze reserve te bestemmen. Hiermee komt de reserve uit op een saldo van ruim € 4,9 miljoen en zal op basis van de beschikbare inzichten en te bereiken doelen de bestedingen in de toekomst nader uitgewerkt worden.

Doorgeschoven projecten openbare ruimte

In 2017 zijn de middelen voor kunstwerken en wegen voor planmatige onderhoudswerkzaamheden niet geheel tot besteding gekomen. Voor € 723.000 zijn reeds verplichtingen aangegaan voor herstelwerkzaamheden aan het asfaltprogramma € 370.000, Wheremolen Oost € 160.000 en Overwhere Zuid € 230.000. Voorgesteld wordt om dit bedrag in 2018 toe te voegen aan het exploitatiebudget openbare ruimte.

Innovatieve aanpak

In het gemeentefonds is een bonusbedrag uitgekeerd voor Innovatieve Aanpakken. Aan de uitvoering van innovatieve aanpakken gericht op energiebesparing in de particuliere woningvoorraad wordt in 2018 verder gewerkt. Voorgesteld wordt om de bonus van € 139.000 beschikbaar te houden voor uitvoering in 2018 en toe voegen aan het exploitatiebudget innovatieve aanpakken in 2018.

Uitvoering duurzaamheidsagenda

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 heeft uw raad besloten om vanuit het rekeningresultaat € 310.000 beschikbaar te stellen voor de duurzaamheidsgenda. De uitvoering van deze agenda heeft echter een langere doorlooptijd dan een half jaar die er na dit besluit van uw raad in 2017 nog resteerde. Van het beschikbaar gestelde bedrag is € 300.000 nog niet besteed in 2017. Wij stellen uw raad voor om dit restant budget beschikbaar te houden voor uitvoering in 2018 en toe te voegen aan het exploitatiebudget duurzaamheid.

De volgende onderdelen wordten naar verwachting in 2018 uitgevoerd:

  • subsidies aan derden voor verbetering van de energieprestatie van de bestaande woningvoorraad ad € 150.000;
  • vervolg plan van aanpak aardgasloos ad € 30.000;
  • meerkosten voor milieuvriendelijke alternatieven gemeentevoertuigen ad € 10.000;
  • stimulering duurzame evenementen ad € 10.000;
  • bijdrage schoolbesturen voor het aanvragen van extern advies op maat (energiescans) ad € 100.000.

Kwaliteitsverbetering informatiebeheer (DIV)

In 2017 was beoogd een kwaliteitsverbetering door te voeren voor informatiebeheer. Voorgesteld wordt om deze kwaliteitsverbetering door te voeren in 2018 en het niet bestede budget ad € 95.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget Documentie- infromatievoorziening (DIV) in 2018.

Het resultaat na bestemming

Het resultaat voor bestemming van de reserves in 2017 bedraagt € 2.135.261. Dit is zo opgenomen in de aanbiedingsbrief van de programmarekening 2017. In de voordracht aan de gemeenteraad zijn een vijftal bestemmingen voorgesteld voor een totaalbedrag van € 1.596.350. Wij stellen voor om het restant van per saldo € 538.911 toe te voegen aan de algemene reserve.

Incidentele lasten en baten

Onderwerp (-/- is lagere baten/lasten)

Lasten

Baten

Besteding middelen herstructureringkosten WSW

-

€ 967.000

Inkomsten antispeculatiebeding en koopgarant-regeling Woonvisie

€ 106.000

-

Asbest sanering

-

€ 65.000

Voorbereidingskosten Kom A7/Drontermeer/Wagenweggebied, MIRT bijdrage, implementatie omgevingswet, afwikkeling duurzaamheidssubsidies, verlies/winstneming grexen

-

€ 955.000

Besteding verhuis - en schoonmaakkosten Werkplein

-

€ 87.000

Duurzaamheid besteding plan van aanpak aardgasloos Purmerend

-

€ 60.000

Ontsluiting Stekeldijk

-

€ 108.000

Besteding projecten openbare ruimte

-

€ 90.000

NA BALANSDATUM GEBLEKEN GEBEURTENISSEN

Algemene uitkering gemeentefonds

Half februari 2018 is een nabetaling ontvangen van het ministerie van BZK inzake het gemeentefonds 2017 van € 38.000 omtrent een aanpassing het definitief vaststellen van de maatstaven bijstand- en uitkeringsontvangers. Gelet op het moment van ontvangst is de programmarekening hiervoor niet meer aangepast en wordt dit als incidenteel voordeel verantwoord in 2018.

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Op 6 april 2018 zijn de voorlopige jaarstukken 2017 vastgesteld. Uit het voorgestelde besluit blijkt dat er een bedrag van € 718.365 resteert om terug te betalen aan de gemeenten. De verdeling van dit bedrag vindt plaats naar rato van de gemeentelijke bijdrage 2017. Voor Purmerend gaat het om een teruggave van circa € 170.000. Dit bedrag maakt onderdeel uit van de Turap I 2018.