MENU
PDF Opties

Bedrijfsvoering

personeel / inhuur derden

Strategische personeelsplanning

De medewerkers zijn de grootste succesfactor bij het behalen van goede resultaten voor de stad. We willen medewerkers inzetten op hun kracht, vanuit de overtuiging dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in het werk zijn dat het dichtst bij hun talenten en drijfveren ligt.

Team P&O heeft met alle managers gesprekken gevoerd over de belangrijkste ontwikkelingen in de teams en capaciteit en kwaliteit die daarbij nodig is. Waar zien zij groeipotentieel en waar ontstaan knelpunten. Op basis van een analyse van deze gesprekken gaan we samen met de managers de diepte in over welke ondersteuning en instrumenten nodig zijn om aan de toekomstige verwachtingen te kunnen blijven voldoen.

Integriteit

De tekst van de gedragscode voor ambtenaren is in 2017 geactualiseerd en wordt in het eerste kwartaal 2018 vastgesteld.

Alle medewerkers volgen de training morele oordeelsvorming. Voor de zomer 2018 ronden we dit af. Halverwege 2017 is in een tussenevaluatie een andere keuze gemaakt voor de procesbegeleiding van de morele beraden. In plaats van alle managers voor deze rol op te leiden, worden 5 medewerkers getraind. Hiermee is de basis gelegd om het morele leerproces in de organisatie te borgen.

We voeren regelmatig risico-analyses uit. Doel van deze risicoanalyse is om samen met de medewerkers en leidinggevenden in kaart te brengen hoe de medewerkers beter beschermd kunnen worden tegen integriteitsrisico’s en welke morele kwesties zij ervaren in de praktijk. In 2017 is bij het team Toezicht en Handhaving een risicoanalyse uitgevoerd door G&I Nederland. Het rapport met de uitkomsten en aanbevelingen wordt in het eerste kwartaal 2018 opgeleverd.

Regionale samenwerking

RegioFlexWerk

Gemeente Purmerend neemt deel in een regionale flexbank, RegioFlexWerk. Het aantal deelnemende organisaties is in 2017 van 15 uitgebreid naar 24. RegioFlexWerk is een platform waar vraag en aanbod voor flexklussen, vacatures en stages in de regio’s Amsterdam, Zuid-Kennemerland, Haarlemmermeer en Zaanstreek- en Waterland samenkomen. In 2017 zijn twee nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan dit platform, namelijk het plaatsen van vaste vacatures en opleidingen.

Regionale Traineepool

In mei 2015 is de tweede traineepool gestart. Deze had een looptijd tot mei 2017. Het doel van de traineepool is het investeren in jongeren, het ontwikkelen van jong talent en hen kennis laten nemen van de publieke sector waarbij de Metropoolregio Amsterdam als aantrekkelijk werkgever wordt neergezet. Hierbij wordt ook ingezet om deze jongeren, indien passend, in dienst te nemen.

De tweede pool bestond uit 8 deelnemende organisaties. Gemeente Purmerend heeft 3 structurele traineeplekken waarvan er in pool 2 twee waren ingevuld. De trainees vervullen eerst een opdracht van een jaar binnen de moederorganisatie en gaan daarna 2x 6 maanden naar één van de andere deelnemende organisaties. Wij hebben drie trainees na afloop een aanstelling kunnen bieden, waarvan twee een vaste aanstelling.

De eerste twee traineepools waren pilots en de stuurgroep (de gemeentesecretarissen van de deelnemende organisaties) heeft unaniem besloten structureel door te gaan. De pijlers van de regionale traineepool zijn kennisdeling, verbinding en mobiliteit.

Personeel / Inhuur derden

Personeel versus inhuur derden (bedragen x € 1.000)

2016

2017

Loonsom realisatie

42.712

43.558

Loonsom vacatures (incl. vergoedingen wegens ziekte etc)

4.933

4.292

Begrote inzet tijdelijke krachten

1.880

1.662

Begrote inzet externe expertise

2.992

3.015

Totaal beschikbaar budget inhuur

9.805

8.969

Inhuurkosten t.l.v. vacatureruimte

5.971

6.014

inhuurkosten expertise

3.510

3.753

Totaal kosten inhuur derden

9.481

9.767

Verschil inhuur derden

324

-798

Inhuur gedekt t.l.v. grondexploitaties en investeringskredieten

354

Inhuur gedekt t.l.v. materieel begrote budgetten binnen de programma's

444

0

rechtmatigheid

Begrotingsonrechtmatigheden binnen de exploitatie 

Op programmaniveau zijn alle begrotingsoverschrijdingen op de lasten onrechtmatig. Dit moeten we op programmaniveau toelichten (artikel 189, lid 3 van de Gemeentewet). Bij het uitvoeren van de begroting worden lasten op een programma, voor zover deze hoger zijn dan de vastgestelde actuele begroting, aangemerkt als zogenaamde begrotingsonrecht-matigheid. Dit betekent dat er geen besluiten tot wijziging van de begroting meer tot stand zijn gekomen na afloop van het begrotingsjaar 2016. Voor de overschrijding geldt dat we moeten toelichten wat de oorzaken zijn en toelichten, voor zover dat kan, dat er samenhang is met andere onderschrijdingen of hogere baten. De programma’s die zijn overschreden staan hieronder in een tabel. Vanwege de samenhang met het rekeningresultaat (lees de onttrekkingen en toevoegingen aan reserves) staat ook voor welk bedrag (eventueel) we de overschrijding compenseren met een mutatie op specifieke reserves.

Programma

Begroot bijgesteld huidig jaar lasten

Geboekt huidig jaar lasten

Over-

schrijding

Samenhangend met reserves/ voorziening

Samenhang met andere onderschrijdingen of hogere baten

PGR01 Publieksdiensten

-5.932

-6.003

-71

Nee

Ja

PGR04 Milieu

-10.519

-10.548

-29

Ja

Nee

PGR05 Bereikbaarheid

-3.040

-3.219

-179

Nee

Nee

PGR09 Economie

-1.433

-1.485

-51

Nee

Nee

PGR10 Bestuur & Concern

-8.314

-8.392

-78

Nee

Ja

Algemene dekkingsmiddelen

-2.048

-2.146

-98

Nee

Ja

Overhead

-19.723

-21.098

-1.375

Nee

Ja

Toelichting

Voor 2017 is de begrotingsonrechtmatigheid € 1.881.716.

De volgende programma's veroorzaken deze onrechtmatigheid (bedragen x € 1.000):

Programma 1 Publiekdiensten
De overschrijding van € 71 betreft meer lasten voor de WABO-leges. In de 2e Turap 2017 is er € 130 meer opgelegd aan WABO-leges door nog verder aantrekkende bouwvolumes. De lasten zijn met € 104 toegenomen met name als gevolg van extra kosten voor het inwinnen van welstandsadvies (€ 64) voor WABO-leges. De resterende overschrijding van € 7 wordt veroorzaakt door de tweede kamer verkiezingen. Voor deze extra kosten is een uitkering ontvangen via het gemeentefonds in de decembercirculaire 2017.

Programma 4 Milieu

De overschrijding van € 29 is veroorzaakt op het beleidsveld afvalbeheer. De totale lasten van dit beleidsveld zijn gelijk getrokken aan de baten. Hierdoor is € 69 onttrokken aan de voorziening.

Programma 5 Bereikbaarheid

Er zijn op dit programma een tweetal grotere overschrijdingen. De feitelijk toegerekende apparaatskosten behoren tot de kosten van de reguliere overheidstaak in plaats van dat deze kosten verhaalbaar zijn meerkosten zijn € 179. Een andere overschrijding betreft het fietsparkeren waarvoor de doorlopende kosten van het project uit 2016 niet in de begroting 2017 zijn begroot.

Programma 9 Economie

De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere apparaatkosten ad € 163.000. Bij het opstellen van de begroting zijn aannames gedaan over de mate van verhaalbaarheid van kosten voor advisering op regionale samenwerkings- en (her)ontwikkelprojecten. In de praktijk blijkt het zwaartepunt van de inzet echter toch meer te liggen bij de reguliere overheidstaak ter bevordering van de economische en toeristische activiteiten in de gemeente. De doorbelasting van apparaatskosten voor deze taak zijn daarom structureel € 163.000 hoger dan geraamd. Van dit bedrag is € 63.000 reeds gerepareerd in de begroting 2018-2021.

Programma 10 Bestuur en concern

De overschrijding van € 78 wordt veroorzaakt door meerkosten in de DienstVerleningsOvereenkomst (DVO) Beemster van personeel Beemster boven anciënniteit 10. Deze kosten zijn volledig doorbelast aan de gemeente Beemster waardoor de baten ook € 63.000 hoger zijn dan begroot. Kosten omnibus enquête € 30.000 deze zijn volledig doorberekend aan diverse gemeenten in de regio waardoor hogere baten ontstonden.

Algemene dekkingsmiddelen

De overschrijding van € 98 wordt veroorzaakt door een bijdrage aan de gemeente Waterland voor innovatieve aanpak. Dit betreft een bijdrage van € 129.000 voor het verduurzamen van particulier monumentenbezit. Vanuit de decentralisatie-uikering innovatieve aanpak zijn er middelen beschikbaar gesteld in het gemeentefonds voor gasloos Purmerend en monumenten aanpak Waterland.

Overhead

Deze overschrijding van € 1.375 betreft voornamelijk kosten in verband met vaststellingsovereenkomsten als gevolg van de reorganisatie en loonkosten van bovenformatieve medewerkers. Deze frictiekosten zijn voor € 986.000 gedekt door hogere baten binnen het overzicht van de overhead en voor de resterende € 389.000 door lagere uitgaven binnen de andere programma's.

Begrotingsonrechtmatigheden op investeringen

Ook voor de investeringen geldt dat uitgaven boven het bedrag waarvoor krediet is verleend, merken we aan als onrechtmatig. Overschrijdingen moeten vooraf worden gemeld aan de gemeenteraad. Voor de investeringskredieten 2017 geldt dat overschrijdingen (groter dan 3 %) zijn benoemd en toegelicht per programma in de financiële toelichting (in het jaarverslag).
Voor 2017 zijn de volgende investeringen overschreden (x € 1.000):

  • Vervanging lichtmasten Hoornselaan (€ 15.000);
  • Cameratoezicht binnenstad (€ 5.000).

Daarnaast is gebleken dat voor lichtkoepel en beglazing aula begraafplaats geen krediet beschikbaar is gesteld, maar wel uitgaven zijn gedaan.