MENU
PDF Opties

Toelichting Reserves

Algemeen

Ter toelichting op het totaaloverzicht geven we per reserve aan: het doel waarvoor deze is ingesteld, de wijze van voeding en waaraan we de reserve besteden. De specifieke mutaties in 2017 zijn toegelicht in het onderdeel 'wat heeft het gekost' per programma.

Algemene reserve

Doel en voeding: doel van de algemene reserve is het opvangen van risico's in algemene zin en risico's waarvoor geen bestemmingsreserve of voorziening is gevormd. Het voor- en/of nadelig resultaat van de programmarekening verrekenen we met de algemene reserve. Voor deze reserve is geen specifieke bestemming, anders dan dat een deel van de algemene reserve is aangemerkt als weerstandsvermogen. Als de reserve een omvang heeft die groter is dan het benodigde weerstandsvermogen en groter dan € 15 miljoen kunnen we het verschil bestemmen voor incidentele bestedingen. In de paragraaf weerstandsvermogen is aangegeven dat de actuele inschatting van het benodigde weerstandsvermogen ruim € 17,3 miljoen is.

De algemene reserve bedraagt ultimo 2017 € 20.285.793. Dit is exclusief het rekeningresultaat 2017.

Egalisatiereserves

Deze reserves gebruiken we om schommelingen in de tijd en in de uitvoering voor specifieke onderdelen te egaliseren. Egalisatiereserves worden expliciet door de raad ingesteld en de onttrekkingen en dotaties worden vanuit de resultaten voorgesteld. De egalisatiereserves zijn ingesteld om een overschot op een bepaalde heffing te voorkomen als uitgaven en investeringen vertraging oplopen. De egalisatiereserves zijn niet aan een termijn gekoppeld.

Programma 6 Beheer openbare ruimte

Egalisatiereserve begraafrechten

Doel en voeding: doel van deze reserve is om de inkomsten te egaliseren uit de grafrechten. Jaarlijks valt ongeveer
1/10 deel vrij uit de inkomsten van de grafrechten. De egalisatiereserve is bij de programmarekening 2009 ingesteld. Als voeding voor de reserve gebruiken we de meerjarig afgekochte grafhuur. De onttrekking aan de reserve dient voor de bekostiging van het onderhoud aan de begraafplaats. De reserve bevat ultimo 2017 ruim € 1.386.489. Deze middelen zetten we van 2018 tot en met 2027 in ter dekking van onderhoudswerkzaamheden.

Algemene dekkingsmiddelen

Egalisatiereserve afkoop geldleningen

Doel en voeding: doel van deze reserve is het opvangen van het ontstane jaarlijkse nadeel op de renteverschillen. Dit nadeel is ontstaan door het sneller aflossen van de leningen door Wherestad. De voeding is de ontvangen boeterente
van Wherestad en is beschikbaar gesteld in de derde bestuursrapportage in 2010 (besluitnummer 10-115). Het jaarlijkse voordeel dat we nu missen, vangen we op door jaarlijks een bedrag te onttrekken aan deze reserve en als bate op te nemen in algemene dekkingsmiddelen, onderdeel eigen financieringsmiddelen. De reserve bevat ultimo 2017 € 108.762.
Dit zal eind 2018 volledig zijn besteed en deze reserve wordt dan opgeheven.

Bestemmingsreserves

Voor bestemmingsreserves geldt dat we deze instellen voor één specifiek doel binnen een vastgestelde termijn.

Programma 2 Samenleving

Reserve af te stoten panden onderwijshuisvesting

Het doel van deze reserve is dat wanneer de boekwaarde op de her te ontwikkelen locaties niet terugverdient kan worden, wordt deze reserve hiervoor aangewend. De reserve bedraagt ultimo 2017 € 338.365.

Reserve sanering asbest

Doel en voeding: Doel van deze reserve is het (gedeeltelijk) afdekken van de kosten die gepaard gaan bij verwijderen van asbest uit de gemeentelijke onderwijsgebouwen. Ultimo 2017 resteert nog € 716.217 in de reserve. De reserve wordt in 2018 opgeheven en wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Dit betekent dat alle toekomstige asbestsaneringen rechtstreeks ten laste worden gebracht van de algemene reserve. De toekomstige risico's maken onderdeel uit van het weerstandsvermogen.

Reserve gemeentelijke middelen participatie

Doel en voeding: Doel van deze reserve is het gefaseerd kunnen aanpassen van geplande uitgaven als gevolg van de grote daling van de rijksbijdrage participatie vanaf 2010. Hiermee voorkomen we dat het programma voor participatie direct moesten aanpassen of deels stoppen. De reserve is ingesteld in de derde bestuursrapportage 2009 (besluitnummer 09-135). Ultimo 2017 bevat de reserve € 712.230.

Reserve herstructurering WSW

Doel en voeding: Doel van deze reserve is het afdekken van kosten voor herstructurering van het Werkvoorzieningschap Waterland. In 2013 is voor dit doel € 1.639.226 in de reserve gestort. De reserve heeft een looptijd tot en met 2019. Ultimo 2017 bevat de reserve € 237.484. De middelen zijn nodig voor de WSW problematiek.

Reserve risico's 3D
Doel en voeding: De reserve is bedoeld om potentiele risico’s binnen de 3 decentralisaties op te vangen. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2015 (besluitnummer 1325339) is besloten deze bestemmingsreserve in te stellen. De reserve is via resultaatbestemming 2015 met € 750.000 gevoed met de onderbesteding op de door de rijk overgedragen middelen voor de uitvoering van de nieuwe taken. Ultimo 2017 bedraagt de reserve € 750.000.

Reserve Transformatie 3D

Doel en voeding: De reserve is bedoeld voor extra ondersteuning en inzet voor de transitie en transformatie in het sociale domein. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2015 (besluitnummer 1325539) is besloten deze nieuwe bestemmingsreserve in te stellen. De reserve wordt gevoed met de onderbesteding op de door de rijk overgedragen middelen voor de uitvoering van de nieuwe taken. Aan deze reserve is € 3,2 miljoen gedoteerd via resultaatbestemming 2015. De stand van de reserve is ultimo 2017 € 4,6 miljoen. Voorstel is om bij de bestemming van het resultaat 2017 € 339.350 vanuit resultaat Jeugd (positief € 370.871) en WMO-nieuw (nadelig -€ 31.521) aan deze reserve toe te voegen. Indien de raad hier positief over besluit is de stand van de reserve ultimo 2017 ruim € 4,9 miljoen.

Programma 3 Wonen

Reserve Woonvisie

Doel en voeding: De reserve Woonvisie is bedoeld voor investeringen in de volkshuisvesting en is gekoppeld aan het gelijknamige beleidsplan dat de raad in 2012 vaststelde. De reserve is gevoed met het eindsaldo van de oude reserve Volkshuisvesting per 31 december 2012, de opbrengsten van anti-speculatiebedingen, provinciale ISV-gelden en een bijdrage uit de algemene reserve. De reserve hebben we ingesteld voor 2012-2015. De inzet van de reserve vormt onderdeel van de visievorming voor het wonen in 2017. Ultimo 2017 bevat de reserve € 879.908. De reserve is eind
2020 volledig uitgeput.

Programma 7 Ruimtelijke Ordening

Reserve gronden

De bestemmingsreserve gronden is ingesteld voor de risico's van de grondexploitaties. Deze reserve zetten we daarnaast in voor potentiële nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De reserve dekt met name de plankosten en onderzoeken van

de NIEGG's af als we deze uitgaven niet kunnen terugverdienen bij verkoop van de betreffende locaties. Per 2017 is in deze reserve € 1.506.370 beschikbaar voor deze doeleinden.