MENU
PDF Opties

Aanbiedingsbrief

Geachte leden van de gemeenteraad,

Met genoegen bieden wij u de jaarstukken 2017 aan. Hiermee legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. In deze aanbiedingsbrief lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen en besluiten kort toe:

  • hoofdpunten inhoudelijke verantwoording
  • het financieel resultaat
  • resultaatbestemming
  • rechtmatigheid uitgaven en bestedingen op kredieten

HOOFDPUNTEN INHOUDELIJKE VERANTWOORDING

In 2017 hebben we een groot aantal voornemens kunnen uitvoeren en daarmee de ambities uit het coalitieakkoord bereikt. In de jaarstukken staan wij hier uitgebreid bij stil en het college wil graag met u in gesprek over de uitvoering. De toelichting in de programma’s biedt hiertoe een goed handvat, daarnaast wordt een aantal zaken specifiek belicht in deze aanbiedingsbrief.

De stad en haar omgeving

Met wijkgericht werken proberen wij een betere leefomgeving te creëren voor de Purmerender. Niet alleen door oog te hebben voor wat echt nodig is, maar het vooral ook zo te organiseren dat er zo min mogelijk rompslomp en vertraging ontstaat. Tegenwoordig kent iedere wijk daarom een voorman en twee medewerkers die zelf in actie komen als ze zien dat er iets gedaan moet worden. Ook zijn er zogenaamde wijkhandhavers aangesteld, die eerste aanspreekpunt zijn en de wijk op hun duimpje kennen. Dat levert in samenwerking met wijkmanager en wijkagent een ijzersterke combinatie op.

Met de opleving van de economie is de interesse in Purmerend als vestigingsplaats voor bedrijven aanzienlijk toegenomen. Op bedrijventerrein Baanstee Noord is 50% meer bouwgrond verkocht dan voor 2017 was begroot.

Ook in 2017 is er aandacht geweest voor verkeer rond en in Purmerend. Met de verdubbeling van de N244 en het aanleggen van nieuwe fietspaden en een fietstunnel is de regionale bereikbaarheid van Purmerend aanmerkelijk verbeterd. De opening van de spitsbusbaan tussen Purmerend en Ilpendam zorgt voor een betere doorstroming van het (file)verkeer op de Jaagweg en in Purmerend zelf is meer dan 1,5 kilometer aan fietspaden geasfalteerd. De noodzakelijke boven- en ondergrondse werkzaamheden aan de Hoornselaan zijn afgerond.

Duurzaamheid kun je moeilijk wettelijk opleggen, maar er is wel een keuze mogelijk met wie en hoe je samenwerkt. In de gesprekken met projectontwikkelaars begint het onderwerp steeds vaker en vroeger in het proces een plek te krijgen. In geval van particulier bezit en activiteiten van woningcorporaties wordt aandacht gevraagd voor verduurzaming. Ook Purmerend is hard aan de slag gegaan met de nationale doelstelling om Nederland in 2050 aardgasvrij te maken. Eind 2017 is door de gemeenteraad een amendement aangenomen op het raadsvoorstel Energietransitie in Purmerend (Purmerend aardgasvrij) waarmee onder andere besloten is dat de voorgestelde pilot van 77 woningen in Overwhere Zuid pas doorgaat nadat aan een aantal voorwaarden is voldaan. De uitvoering van dit amendement is voortvarend ter hand genomen.

Leven in Purmerend

Het college heeft zich blijvend actief opgesteld op het gebied van wonen. Niet alleen door in te zetten op een zo eerlijk mogelijke verdeling van bestaande woonruimte, maar vooral ook door de realisatie van nieuwe woonruimte. In 2017 zijn dan ook voor bijna 750 woningen en appartementen de eerste palen de grond in gegaan. Daarnaast zijn aan de Zeevangstraat 24 tijdelijke woonplekken gecreëerd voor mensen die nog niet zelfstandig kunnen wonen of op een wachtlijst staan voor maatschappelijke opvang.

Met de gemeente Zaanstad is het fundament gelegd om het SW-bedrijf (Baanstede) te transformeren naar het participatiebedrijf Werkom. Hiermee zijn we nog beter staat om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk toe te leiden.

Met de oprichting van Purmer Valley is een belangrijke stap gezet om Purmerend als IT-stad op de kaart te zetten en IT-talent en IT-bedrijvigheid aan elkaar te koppelen. Dat biedt kansen op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid.

Samenleven

Purmerend begint steeds aantrekkelijker te worden op het gebied van toerisme en recreatie. Er is daarom samen met o.a. de klankbordgroep hard gewerkt aan een toekombestendige invulling van stadspromotie.Ook de overdracht van de Purmerendse stadspromotie aan Stichting Purmerend 2000 Plus is succesvol verlopen. Daarnaast heeft het college in 2017 de anterieure overeenkomst ondertekend om te komen tot de vestiging van een hotel aan de A7. De multifunctionele sporthal De Beuk is inmiddels opgeleverd en Purmerend beschikt hiermee over een professionele voorziening voor sporters en sportliefhebbers.

De cijfers voor veiligheid stemmen over het algemeen positief. Het kan echter altijd beter en terugval is onwenselijk. Daarom is het noodzakelijk alert te blijven en die maatregelen te nemen die nodig zijn. De komst van een tweede Team Buurttoezicht heeft een positief effect op de aanpak van jeugdoverlast. Door de capaciteitsuitbreiding zijn er meer handhavers tijdens nachtelijke uren op straat en is een nog betere samenwerking met de politie en Clup mogelijk. De uitbreiding van cameratoezicht in het centrum heeft er toe geleid dat alle in- en uitgaande straten geobserveerd kunnen worden. Het aantal whatsappgroepen heeft een zodanige vlucht genomen dat er gesproken kan worden van een blijvend nieuw instrument op het gebied van inbraakpreventie. De gemeente blijft het initiatief “ogen en oren” van een nog steeds groeiende groep surveillerende bewoners in Purmerend ondersteunen.

De gemeentelijke organisatie

We slagen er steeds beter in om bij ons werk rekening te houden met buiten. De domeinoverstijgende organisatie van werkzaamheden begint haar vruchten af te werpen. Purmerenders voelen zich beter gehoord en bediend. Ze nemen regelmatig het initiatief om zelf bij te dragen aan het oplossen van problematieken in hun eigen buurt. Het blijft wel een zoektocht van leren door vallen en opstaan. De volgende stap is om binnen de eigen organisatie zodanige verbindingen te leggen dat het resultaat voor buiten nog beter wordt.

De regionale samenwerking in MRA-verband is bestendigd en heeft zich ontwikkeld tot een netwerkstructuur waarbij alle gemeenten zijn aangesloten. Purmerend neemt hierbinnen inmiddels een sterke positie in en heeft een actieve rol gespeeld bij het versteviging van de positie van de gemeenteraden. Er is een regionale agenda op het gebied van toerisme en economie opgesteld.

Het financieel resultaat

We sluiten 2017 af met een voordelig resultaat van krap € 2,2 miljoen. Dit is € 2,7 miljoen positiever dan vermeld in de tweede tussenrapportage 2017. De belangrijkste afwijking ten opzichte van de tweede tussenrapportage zit in het programma Samenleving. Het verschil betreft de onderbesteding op de budgetten voor jeugd, werk en inkomen. In deze aanbiedingsbrief lichten wij twee elementen toe:

Jeugdwet

In 2017 is gebleken dat de budgetten van jeugd inzichtelijker zijn geworden. In de tweede tussenrapportage

hebben wij een prognose opgenomen voor de besteding van het jeugd budget. Wij hebben daarbij een verwachte

onderbesteding aangekondigd tussen € 0,6 miljoen en € 1,1 miljoen ten opzichte van de begroting. Dit hebben

we gedaan omdat de onzekerheden groot waren en de informatievoorziening over de werkelijke uitvoering een

onvoldoende duidelijk beeld gaf. Vanwege het faillissement van zorgaanbieder Virenze hebben we een voorschot van € 0,4 miljoen moeten afboeken, waardoor we buiten de geprognotiseerde bandbreedte kwamen. 

De afgelopen periode hebben we veel aandacht en tijd besteed op het ICT gebied om de kwaliteit van het berichtenverkeer van de aanbieders op orde te krijgen. De kwaliteit is nog steeds niet helemaal op orde en zorgt voor vertraging in de matching van gegevens. In 2018 zijn we volop in gesprek met de aanbieders om deze knelpunten op te lossen. Het totale budget voor jeugd geeft een onderbesteding van € 0,3 miljoen en een kleine bate waardoor we eindigen met een positief saldo van afgerond € 0,4 miljoen. Hierbij zien we onderbestedingen ontstaan op specialistische jeugdzorg en instellingen (GI's) en overschrijdingen op ambulante zorg, persoonsgebonden budget en apparaatskosten.

Werk en Inkomen

In 2017 is volop ingezet op de mogelijkheden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt om passend werk te vinden. Hierbij proberen we onze bijstandsgerechtigden goed in beeld te krijgen en te stimuleren om actief te worden. We vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk van onze Purmerenders participeren. Actief zijn levert veel op en draagt bij aan het welzijn van mensen. Het zijn ook de eerste stappen richting de arbeidsmarkt. Van de aantrekkende economie in 2017 moeten zoveel mogelijk mensen kunnen profiteren. Dit blijkt ook zijn vruchten af te werpen. Tevens zien we na jaren van stijging het aantal inwoners met een partcipatiewet uitkering dalen.

In 2017 is bereikt dat er meer verbinding is ontstaan tussen sociale zaken, economische zaken en arbeidsmarktbeleid. De dienstverlening aan werkgevers is verbeterd en we zorgen ervoor dat mensen zo snel mogelijk aan het werk komen. Bij het aanvragen van een uitkering staat werk voorop. Groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt, zoals arbeidsgehandicapten en jongeren, hebben in 2017 onverminderd onze aandacht gehad. Daarnaast is de taakstelling voor de huisvesting van statushouders nagenoeg gehaald, is de ontvlechting van Baanstede gestart en is de oprichting van een nieuw participatiebedrijf (Werkom) afgerond. Er is een onderbesteding van € 2,9 miljoen op o.a. apparaatskosten participatie, Bureau Werk, Sociale werkvoorziening, inkomensondersteung en de gebundelde uitkering.

Tabel afwijking per programma/beleidsveld groter dan € 250.000

Programma/Beleidsveld

Bedrag

2. Samenleving/beleidsveld Sport en recreatie

- Lagere lasten en lagere baten sport en recreatie

287

2. Samenleving/beleidsveld Jeugd

- Lagere lasten en hogere baten jeugdwet

371

2. Samenleving/beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

- Hogere lasten en hogere baten bij huishouden in natura

-431

- Hogere lasten dagbesteding

-307

- Lagere lasten beschermd wonen

713

2. Samenleving/beleidsveld Werk en inkomen

- Lagere apparaatskosten participatie

253

- Lagere activeringskosten, bemiddeling trajecten, diagnoseinstrumenten, sociaal rendement en bureau werk

499

- Lagere lasten en hogere baten sociale werkvoorziening

1.149

- Lagere lasten en lagere baten inkomensondersteuning

422

- Lagere lasten en hogere baten gebundelde uitkering

290

5. Bereikbaarheid/beleidsveld bereikbaarheid

- Hogere bijdrage vervoersregio

340

6. Beheer openbare ruimte/beleidsveld BOR

- Lagere lasten onderhoud kunstwerken en wegen

723

- Hogere lasten straatreiniging en groen

-578

- Lagere lasten straatmeubilair en openbare verlichting

332

- Hogere lasten en lagere baten gronddepot

-305

7. Ruimtelijke ordening/beleidsveld RO

- Hogere lasten en lagere baten eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd

-275

- Hogere baten grondverkopen

500

- Hogere lasten en hogere baten particuliere initiatieven

-355

9. Economie

- Lagere lasten duurzaamheidsagenda

250

Overzicht overhead

- Hogere lasten en hogere baten huisvesting, facilitair en frictiekosten

-388

Het totaal van bovenstaande afwijkingen (groter dan € 250.000) op de programma's en algemene dekkingsmiddelen telt op tot € 3,5 miljoen voordelig. Het totaal van de afwijkingen op de programma's en algemene dekkkingsmiddelen bedraagt in totaal € 4,0 miljoen voordelig. Het verschil wordt verklaard door afwijkingen kleiner dan € 250.000 die hier niet zijn vermeld. Genoemde afwijkingen zijn ontstaan na het opmaken van de 2e tussenrapportage en weerspiegelen de realiteit dat de gemeentelijke financiën qua voorspelbaarheid tot op zekere hoogte een onzekere component blijven bevatten. In perspectief van totale begroting van ongeveer € 240 miljoen bedraagt de afwijking 1,7 %.

Beoordeling financiele positie

Dankzij het positieve rekeningresultaat over 2017 is de algemene reserve inmiddels al hoger dan het benodigde weerstandsvermogen. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is onderbouwd dat het benodigde weerstandsvermogen op dit moment € 17,3 miljoen bedraagt. Daarmee beschikt Purmerend over meer weerstandscapaciteit dan nodig is voor de afdekking van de risico's.

Ook de schuldpositie van de gemeente verbeterde. In de paragraaf weerstandsvermogen hebben we kengetallen opgenomen over de schuld en het eigen vermogen.

Resultaatbestemming

Het resultaat voor bestemming bedraagt € 2.135.261 voordelig. Dit resultaat moet expliciet door de gemeenteraad worden bestemd. Ons college stelt u de volgende bestemming voor en geeft daarbij de belangrijkste overweging:

  • Het extra toevoegen aan de bestemmingsreserve transformatie 3D van respectievelijk € 339.350 om de transformatie verder te ondersteunen en te stimuleren; 
  • Het toevoegen van een bedrag van € 723.000 aan het exploitatiebudget openbare ruimte, teneinde de reeds verplichte kosten op onderhoudswerkzaamheden in 2018 te kunnen uitvoeren;
  • Het doorschuiven van een tweetal incidentele budgetten op het gebied van duurzaamheid. Dit betreft uitvoering duurzaamheidagenda € 300.000 en innovatieve aanpak € 139.000;
  • Het toevoegen van € 95.000 voor incidentele budget voor kwaliteitsverbetering informatiebeheer (DIV).

In het hoofdstuk ' het financieel resultaat 2017' worden bovenstaande resultaatbestemmingen nader toegelicht.

Het resultaat na bovenstaande voorgestelde bestemmingen bedraagt € 538.911. De gemeenteraad moet dit resultaat expliciet bestemmen. Wij stellen uw raad voor om dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve. Als dit voorstel wordt bekrachtigd bedraagt de algemene reserve ultimo 2017 € 20.824.704.

rechtmatigheid uitgaven en bestedingen op kredieten

In de paragraaf bedrijfsvoering wordt aangegeven in welke mate er begrotingsonrechtmatigheden zijn in de uitgaven voor de verschillende programma's en wordt uitleg gegeven over de samenhang met mutaties op de reserves, hogere baten en onvermijdelijke uitgaven.

Naast de exploitatie is er ook sprake van afwijkingen in de sfeer van de kredieten. Indien de overschrijding groter is dan 3% dient hiervoor alsnog instemming te worden gevraagd aan uw raad. Gebleken is dat bij het krediet lichtkoepel/beglazing aula begraafplaats abusievelijk is vergeten het kredietbedrag op te nemen in de begroting 2016. Hierdoor lijkt het dat dit krediet met 100% wordt overschreden. In het besluit wordt u gevraagd om dit krediet alsnog te verlenen.

De secretaris

De burgemeester

Drs. G. Blom

Mr. D. Bijl

Besluit gemeenteraad nummer 1427003

De raad van de gemeente Purmerend.

Gelezen de aanbiedingsbrief van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018, nummer: 1427003;

gezien de jaarstukken over het boekjaar 2017 met alle daarbij behorende toelichtingen en bijlagen;

gelezen het advies van de Auditcommissie d.d. 28 mei 2018, nummer 1434303

BESLUIT:

1. De jaarstukken 2017 van de gemeente Purmerend inclusief bijlagen vast te stellen;

2. Het voordelige saldo van de programmarekening ad. € 2.135.261 als volgt te bestemmen:

a. € 339.350 toe te voegen aan de reserve transformatie 3D's in verband met de onderbesteding op het budget jeugd en overbesteding op het budget Wmo nieuw;

b. € 723.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget 2018 doorgeschoven projecten openbare ruimte;

c. € 300.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget 2018 in verband met de uitvoering duurzaamheidagenda en € 139.000 voor de innovatieve aanpak ;

d. € 95.000 toe te voegen aan het exploitatiebudget 2018 voor kwaliteitsverbetering informatiebeheer;

e. € 538.911 toe te voegen aan de algemene reserve;

3. Voor lichtkoepel en beglazing aula begraafplaats een krediet te verlenen van € 27.287.