MENU
PDF Opties

Toelichting op de balans 31 december 2017

(bedragen x € 1.000)

1. Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa

Bijdrage aan activa van derden:

Boekwaarde 1-1-2017

Vermeer

dering

Afwaar

dering

Aflos

singen

Afschrij

vingen

Boekwaarde 31-12-2017

- Uitbreiding.kleedaccommodatie vv Wherevogels, gebouw

326

7

319

- Uitbreiding.kleedaccommodatie vv Wherevogels, installaties

75

12

62

Totaal

401

-

-

-

20

381

1.2 Materiële vaste activa

Activasoort

Boekwaarde 1-1-2017

Inves

teringen

Desinves

teringen

Afschrij

ving

Bijdrage derden

Afwaar

dering

Boekwaarde 31-12-2017

Gronden en terreinen

25.053

85

1.318

23.821

In erfpacht uitgegeven gronden

3.073

3.073

Bedrijfsgebouwen

92.674

8.603

4.150

97.127

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken en

44.122

2.083

1.475

44.730

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken mn (voor 2017)

25.135

15

1.226

40

23.883

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken mn (vanaf 2017)

-

478

478

Vervoersmiddelen

1.933

200

409

1.725

Machines, apparaten en installaties

24.026

5.587

3.016

26.596

Overige materiële vaste activa en

4.510

2.576

439

6.647

Overige materiële vaste activa mn (voor 2017)

1.220

-

107

1.114

Overige materiële vaste activa mn (vanaf 2017)

-

237

237

Totaal

221.746

19.865

-

12.140

40

-

229.431

1.3 Financiële vaste activa

Boekwaarde 1-1-2017

Vermeer

dering

Afwaar

dering

Aflos

singen

Afschrij

vingen

Boekwaarde 31-12-2017

Kapitaalverstrekkingen aan:

Deelnemingen:

- N.V. Houdstermaatschappij EZW

6

6

- NV Bank voor Nederlandse Gemeenten

18

18

- Stadsverwarming Purmerend B.V.

18

18

- Agio aandelen Stadsverwarming Purmerend B.V.

38.264

38.264

- Aandelen H.V.C. Alkmaar

5

5

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

2.426

54

65

2.416

-Stadsverwarming Purmerend

8.000

8.000

Overige langlopende leningen aan:

- Hypotheekverstrekkingen personeel

2.356

425

1.931

- Stimuleringsfonds Volkshuisvesting

20

20

- Startersleningen

1.434

1.434

- Duurzaamheidsleningen

166

166

- Openbare leeszaal en Bibliotheek

591

45

545

- Stichting concert- en cultuurpodium

4.373

193

4.180

- Rekening courant overeenkomst SVN

335

335

Totaal

58.011

54

-

728

-

57.338

2. Vlottende activa

2.1 Voorraden

Bouwgronden in exploitatie:

Boekwaarde 1-1-2017

Vermeer

dering

Vermin

dering

Boekwaarde

31-12-2017

Nog te maken kosten

Nog te verwachten opbrengsten

Geraamde eindresultaat

Baanstee Noord

34.538

2.888

2.889

34.537

28.783

77.563

-14.243

Kop van West

14.431

2.806

8.963

8.274

12.334

25.142

-4.534

Brantjesstraat

48

16

64

304

832

-464

Karekietpark

401

47

448

1.147

1.396

199

Wheermolen West, Parkzone

221

221

-

-

Klein Where

3.120

2.376

3.472

2.023

4.837

5.982

878

Weidevenne II

575

1.248

1.629

194

2.466

2.598

62

Totaal

53.333

9.382

17.174

45.541

49.871

113.513

-18.101

Voor de onderbouwing van de geraamde en nog te maken kosten en opbrengsten verwijzen wij u naar het MPG en de hieraan ten grondslag liggende geactualiseerde grondexploitaties.

Specificatie verliesvoorziening bouwgrond in exploitatie

Complex

Stand

1-1-2017

Toe

voeging

Vrijval

Stand

31-12-2017

Weidevenne II

-

62

62

Kop van West

95

95

-

Karekietpark

147

41

188

Wheermolen Parkzone

81

81

-

Klein Where

666

162

828

Totaal

988

264

175

1.077

2.2 Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

2017

2016

Soort vordering

Vorderingen op openbare lichamen

7.795

10.152

- Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

-

-

Overige vorderingen

11.861

16.052

Voorziening debiteuren

-2.837

-2.642

Totaal

16.820

23.562

Overzicht van het drempelbedrag schatkistbankieren

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

Verslagjaar

(1)

Drempelbedrag

1797

Kw. 1

Kw. 2

Kw. 3

Kw. 4

(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

618

661

965

2.053

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

1.179

1.135

832

-

(3b) = (2) > (1)

Overschrijding van het drempelbedrag

-

-

-

256

(1) Berekening drempelbedrag

Verslagjaar

(4a)

Begrotingstotaal verslagjaar

239.571

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen

239.571

(4c)

Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat

-

(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000

Drempelbedrag

1797

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kw. 1

Kw. 2

Kw. 3

Kw. 4

(5a)

Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)

56.208

60.194

88.739

188.846

(5b)

Dagen in het kwartaal

91

91

92

92

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

618

661

965

2.053

2.3 Liquide middelen

2017

2016

Kassaldi

20

20

Banksaldi

149

274

Kruisposten

-

-

Totaal

169

294

2.4 Overlopende activa

2017

2016

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

-

-

-overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

4.507

4.667

Totaal

4.507

4.667

(bedragen x € 1.000)

3. Passiva

3.1 Eigen vermogen

Saldo

1-1-2017

Bestemming resultaat vj

Toe

voeging

Ont

trekking

Saldo

31-12-2017

Algemene reserve

15.502

4.859

269

345

20.286

Egalisatiereserves

1.816

119

440

1.495

Bestemmingsreserves

9.207

2.375

201

2.023

9.759

Totaal

26.525

7.234

588

2.808

31.540

De uitgebreide specificatie en het verloop is opgenomen in de bijlage reserves.

3.2 Voorzieningen

Saldo

1-1-2017

Toe

voeging

Vrijval

Aan

wending

Saldo

31-12-2017

a..Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

- Wachtgeldverplichtingen bestuurders

346

161

186

- Complex Weidevenne I

174

235

130

279

- Spaarverlof

5

5

-

- Civiele procedure ITD Real Estade

50

50

b. Onderhoudsegalisatie voorzieningen

- de Purmaryn

210

68

178

101

- Dynamisch Reizigers Informatie Systeem (DRIS)

300

50

250

- Gemeentelijke gebouwen

2.189

994

517

2.666

- Brandweerkazerne

37

74

39

72

- Streekarchief Waterland

128

25

1

152

c. Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

- Afvalstoffenheffing

881

234

180

934

- Gemeentelijke watertaken

1.198

995

793

1.400

Totaal

5.519

2.625

161

1.893

6.090

A.

In 2017 heeft er een vrijval op de voorziening wachtgeldverplichtingen bestuurders plaatsgevonden omdat de voorziening nog voor 2 oud wethouders geldt en het saldo is ultimo 2017 toereikend.

De voorziening complex weidevenne I is in 2015 gevormd ter dekking van de nog te maken kosten, in 2017 is er € 130.000 aan kosten gemaakt en € 235.000 aan de voorziening toegevoegd.

De voorziening spaarverlof is de waarde opgenomen van verlofuren die in het verleden konden worden opgespaard. De voorziening is gevormd ter dekking van de kosten van vervangend personeel van deelnemers aan de gemeentelijke spaarverordening op het moment dat zij spaarverlof opnemen. De onttrekking betreft de compensatie aan een afdeling op het moment dat spaarverlof wordt opgenomen door een deelnemer.

De voorziening civiele procedure ITD Real estade BV is ingesteld om het eigen risico te dekken in geval van een civiele procedure wegens het vermeend onterecht weigeren van detailhandel in 2004 met ITD Real Estate BV. Het eigen risico betreft een bedrag van € 50.000. Eventuele verdere vermogensschade voor de gemeente is afgedekt d.m.v. een verzekering.

B. De onderhouds- en egalisatievoorzieningen zijn getroffen ter gelijkmatige verdeling van de lasten over een aantal boekjaren mede gebasseerd op meerjarige onderhoudsplannen uit Kraan. De onderhoudsegalisatie voorzieningen stoelen op een meerjarigenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalsgoederen.

De voorziening DRIS is afgesplitst uit de voorziening openbaar vervoer voor een bedrag van € 500.000 en bestemd om de onderhouds en elektrakosten van de DRIS panelen voor een periode van 10 jaar te kunnen dekken. De voorziening bedraagt per 31 december 2017 € 250.000, voor een komende periode van 5 jaar.

C. De voorziening gemeentelijke watertaken is bedoeld om de fluctuaties in de onderhoudskosten aan het rioolstelsel en vanuit het Stedelijk Waterplan in Purmerend op te vangen. Er wordt uitgegaan van een kostendekkend tarief.

De voorziening afvalstoffenheffing is bedoeld om de fluctuaties tussen de baten en lasten voor het inzamelen en verwijderen van afval op te vangen.

*in het jaarverslag worden de mutaties nader gespecificeerd op het programmaniveau wat heeft het gekost.

3.3 Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Saldo

1-1-2017

Vermeer

deringen

Aflos

singen

Saldo

31-12-2017

Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

284.022

30.000

44.340

269.682

Overige binnenlandse sectoren

-

-

Legaten

-

-

Waarborgsommen

37

37

Totaal

284.060

30.000

44.340

269.719

De schuld overige binnenlandse sectoren is afgelost, betreft de renteloze lening Provincie Noord Holland.

Nadere uitsplitsing van de opgenomen onderhandse geldleningen:

Saldo

1-1-2017

Vermeer

deringen

Aflos

singen

Saldo

31-12-2017

Opgenomen geldleningen tbv concern

273.596

30.000

44.276

259.320

Opgenomen geldleningen tbv woningbouw

2.426

65

2.362

Opgenomen geldlening(en) tbv stadsverwarming purmerend

8.000

8.000

Totaal

284.022

30.000

44.340

269.682

De te betalen rente voor 2017 voor vaste schulden bedraagt € 6,53 miljoen.

De aflossingsverplichting in 2017 is voor de opgenomen geldleningen t.b.v. het concern € 44,28 miljoen, voor de opgenomen woningbouwleningen € 0.06 miljoen en voor de stadsverwarming Purmerend is geen aflossing geweest.

4. Vlottende passiva

4.1 Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd korter dan één jaar

2017

2016

Overige schulden

14.464

21.849

Banksaldi

5.764

-

Overige kasgeldleningen

13.000

-

Totaal

33.229

21.849

4.2 Overlopende passiva

2017

2016

- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.858

12.295

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

2.123

1.631

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

799

2.235

Totaal

10.780

16.160

Meerjarige uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 2017

Saldo

1-1-2017

Toe

voeging

Aan

wending

Saldo

31-12-2017

Af te rekenen subsidies MO

-

422

422

Lokaal achterstandenbeleid

31

138

31

138

Kwalificatieplicht

27

90

105

13

Aanval op uitval

106

140

62

185

Participatiebudget

66

66

Nog af te rekenen doel.uitk. Afd WWB

58

58

-

Subsidie duurzaamheidsleningen

-

23

16

7

VNG Ondersteuningsprogramma Energie

102

73

28

Beeldkwaliteitsfonds De Koog

-

-

Pilot bij VVE's

29

3

26

Subsidie team economie

4

-

3

Voorziening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

1.208

27

1.235

Totaal

1.631

841

348

2.123

5. Waarborgen en garanties

Aantal

Oorspr.

Percentage

Geldnemer

leningen

bedrag

borgstelling

2017

2016

Maatschappelijke instellingen

1

541

100%

180

206

Sportverenigingen c.q. - stichtingen

8

631

100%

317

183

Stichting Wonen en Zorg

1

1.000

100%

300

350

Woningbouwverenigingen

1

499

100%

-

-

Stadsverwarming

4

105.600

100%

73.052

79.918

HVC

1

608.087

100%

21.283

23.000

Totaal

716.358

95.132

103.657

Vanaf 2011 ontvangt de gemeente Purmerend een risicoprovisie voor de garantiestelling als aandeelhouder HVC. De garantiestelling betreft een totaalpakket voor alle aandeelhouders van in totaal € 608 miljoen aan geldleningen. De garantiestellingvan de hoofdsom van leningen alsmede eventueel verschuldigde rente en boeterente indien HVC niet aan de verplichtingen voldoet. Purmerend heeft 3,5% van de aandelen hetgeen overeenkomt met een pakket afgerond op € 21,3 miljoen.

2017

2016

De verstrekte waarborgen via het WSW bedraagt per einde van het jaar:

368.908

387.229

Per 31 december 2017 zijn er 54 gewaarborgde leningen. De gemeente Purmerend en de Rijksoverheid staan ieder voor 50% garant voor deze leningen.