MENU
PDF Opties

Balans per 31 december 2017

bedragen x € 1.000.-

2017

2016

Activa

1.

Vaste activa

1.1

Immateriële vaste activa

381

401

Bijdrage aan activa in eigendom van derden

381

401

1.2

Materiële vaste activa

229.429

221.745

Investeringen met een economisch nut

- gronden uitgegeven in erfpacht

3.073

3.073

- Investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

35.401

35.361

- overige investeringen met economisch nut

165.242

156.955

- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

25.712

26.356

1.3

Financiële vaste activa

57.338

58.011

Kapitaalverstrekkingen aan:

- overige verbonden partijen

38.311

38.311

Leningen aan:

- Woningbouwcorporaties

2.416

2.426

- Stadsverwarming Purmerend

8.000

8.000

Overige langlopende leningen u/g

8.611

9.274

Totaal vaste activa

287.147

280.157

2.

Vlottende activa

2.1

Voorraden:

44.848

52.665

Grond- en hulpstoffen

190

96

Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie

44.464

52.345

Gereed product en handelsgoederen

194

224

2.2

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

16.820

23.562

Vorderingen op openbare lichamen

7.795

10.152

Uitzettingen in 's Rijksschatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

-

-

Overige vorderingen

9.024

13.410

2.3

Liquide middelen

169

294

Kassaldi

20

20

Banksaldi

149

274

2.4

Overlopende activa

4.507

4.667

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

-

-

-overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

4.507

4.667

Totaal vlottende activa

66.344

81.189

Totaal generaal

353.491

361.346

bedragen x € 1.000.-

2017

2016

Passiva

3.

Vaste passiva

3.1

Eigen vermogen

33.675

33.759

- Algemene reserve

20.286

15.502

- Gerealiseerd resultaat

2.135

7.234

- Bestemmingsreserves

11.254

11.023

3.2

Voorzieningen

6.090

5.518

3.3

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

269.719

284.060

Onderhandse leningen van:

- binnenlandse banken en overige financiële instellingen

269.682

284.022

- binnenlandse bedrijven

-

-

- overige binnenlandse sectoren

-

-

Door derden belegde gelden (legaten)

-

-

Waarborgsommen

37

37

Totaal vaste passiva

309.484

323.337

4.

Vlottende passiva

4.1

Netto vlottende schulden met rente typische looptijd korter dan één jaar

33.229

21.849

4.2

Overlopende passiva

10.779

16.160

- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume

7.857

12.295

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

2.123

1.631

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

799

2.235

Totaal vlottende passiva

44.008

38.009

Totaal generaal

353.491

361.346

2017

2016

5.

Gewaarborgde geldleningen

95.132

103.657

Idem, via achtervang WSW

368.908

387.229