MENU
PDF Opties

Lokale heffingen

Algemeen

Overeenkomstig artikel 26 BBV verantwoorden we in deze paragraaf wat we in de paragraaf Lokale heffingen bij de begroting hebben opgenomen.

Kostendekkendheid van de heffingen

In onderstaande tabel staat inzichtelijk welk percentage kostendekkendheid in de bijgestelde begroting was geraamd en in de rekening is gerealiseerd.

Tabel kostendekkendheid product afvalverwijdering

Bedrag in €

Primitieve

begroting

2017

Bijgestelde

begroting

2017

Rekening

2017

Lasten

11.198.837

9.461.245

9.663.790

Btw

1.233.486

1.233.486

1.233.486

Overhead

1.306.776

1.249.655

1.249.655

Totaal lasten

13.739.099

11.944.386

12.146.931

Baten

13.558.687

12.130.763

12.200.241

Saldo

180.412

-/- 186.377

-/- 53.310

Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing

-/- 180.412

-/- 180.412

-/- 180.412

Dotatie voorziening afvalstoffenheffing

366.789

233.722

Kostendekkendheid

-

-

-

Kostendekkendheid in %

100%

100%

100%

In de berekening van het tarief afvalstoffenheffing hielden we rekening met € 1,2 miljoen extra dekking door btw die we aan inwoners doorrekenen. In 2016 was € 881.074 beschikbaar in de voorziening afvalstoffenheffing. Hiervan is in 2017 € 180.412 onttrokken voor het tarief afvalstoffenheffing 2017. Door een positief resultaat over 2017 hebben we € 233.722 aan de voorziening afvalstoffenheffing toegevoegd. Van het totale saldo (€ 934.384) is € 293.692 betrokken bij de tariefstelling van de afvalstoffenheffing 2018, € 360.746 bij de tariefstelling van 2019, € 196.612 bij de tariefstelling van 2020 en € 83.334 bij de tariefstelling van 2021. Het tarief van de afvalstoffenheffing 2017 is volledig kostendekkend.

Tabel kostendekkendheid product riolering

Bedrag in €

Primitieve

begroting

2017

Bijgestelde

begroting

2017

Rekening

2017

Lasten

5.982.247

6.445.991

5.399.351

Btw

601.372

601.372

601.372

Overhead

585.530

598.970

598.970

Totaal lasten

7.169.149

7.646.333

6.599.693

Baten

7.034.728

6.853.285

6.775.672

Saldo

134.421

793.048

-/- 175.979

Onttrekking voorziening gemeentelijke watertaken

-/- 134.421

-/- 793.048

-/- 793.048

Dotatie voorziening gemeentelijke watertaken

969.027

Kostendekkendheid

-

-

-

Kostendekkendheid in %

100%

100%

100%

In de berekening van het tarief rioolheffing hielden we rekening met € 0,6 miljoen extra dekking door btw die we aan inwoners doorrekenen. In 2016 was € 1.197.991 beschikbaar in de voorziening gemeentelijke watertaken. Hiervan is in 2017 € 793.048 onttrokken om kosten te dekken voor doorgeschoven werkzaamheden uit 2015 en 2016. Door uitgestelde werkzaamheden in 2017 is € 969.027 gedoteerd aan de voorziening gemeentelijke watertaken. Het tarief van de rioolheffing 2017 is volledig kostendekkend.

Tabel overige producten inzake kostendekkendheid

Bedrag in € 1.000

Primitieve

begroting

2017

Bijgestelde begroting

2017

Rekening

2017

Leges Omgevingsvergunningen

Lasten

1.103

1.321

1.417

Baten

1.281

4.481

4.613

Saldo

-/- 178

-/- 3.160

-/- 3.196

Kostendekkendheid in %

116

339

326

Leges Burgerzaken

Lasten

1.244

1.464

1.453

Baten

1.229

1.402

1.422

Saldo

15

62

31

Kostendekkendheid in %

99

96

98

Leges Begraafplaatsen

Lasten

806

810

889

Baten

724

724

728

Saldo

82

86

161

Kostendekkendheid in %

90

89

82

Leges Markten

Lasten

131

136

135

Baten

194

194

135

Saldo

-/- 63

-/- 58

0

Kostendekkendheid in %

149

143

100

Gerealiseerde aantallen beïnvloeden voor de meeste leggessoorten het percentage kostendekkendheid. Die zijn variabel en niet altijd goed vooraf in te schatten. De lasten betreffen voornamelijk personeel en zijn minder variabel.

De geraamde inkomsten

Tabel baten met betrekking tot de lokale heffingen

Soort

Raming

2017

voor

wijziging

Raming

2017

na

wijziging

Werkelijk

2017

Onroerende zaakbelasting (OZB):

- gebruikers (alleen bedrijven)

1.973.3771

1.791.410

1.793.405

- eigenaren

10.480.711

10.493.437

10.498.127

Belasting op roerende woon- en verblijfsruimten (RWB)

11.658

11.658

14.372

Afvalstoffenheffing

10.918.880

10.887.994

10.905.466

Reinigingsrecht

60.000

60.404

63.888

Rioolheffing

6.697.526

6.697.526

6.708.402

Parkeerbelastingen

2.254.118

2.266.532

2.381.705

Precariobelasting

234.294

214.294

177.359

Hondenbelasting

384.784

384.7845

413.354

Reclamebelasting

150.000

150.0000

148.498

Leges

Lijkbezorgingsrechten

Toeristenbelasting

50.000

50.000

40.000

Marktgelden

Totaal lokale heffingen

Beleid ten aanzien van lokale heffingen

De heffing en inning hebben plaatsgevonden overeenkomstig het vastgestelde beleid.

Parkeerbelastingen

In 2017 zijn er 3077 naheffingsaanslagen opgelegd omdat op het moment van de controle er geen of onvoldoende
parkeergeld betaald was. Er zijn 390 bezwaarschriften ingediend (afgerond 13%) waarvan in 248 van de gevallen
het bezwaar gegrond is verklaard (afgerond 64%). Met name het betalen van parkeergeld met behulp van de
smartphone leidt tot veel toegekende bezwaarschriften. De bezwaren zijn toegekend omdat bijvoorbeeld er wel
parkeergeld betaald was, maar dit op het moment van de controle niet vastgesteld kon worden door de controleur
door storingen met de handterminal. Ook worden er veel vergissingen gemaakt door de parkeerders bij het
aanmelden van het kenteken met de smartphone bij één van de belproviders. Er is in die situaties wel parkeergeld
betaald, maar er is een fout gemaakt bij het ingeven van het kenteken of bij het ingeven van het nummer van de
parkeerautomaat. Jurisprudentie van de belastingrechter wijst uit dat in dat soort situaties het bezwaar moet worden
toegekend omdat de parkeerbelasting is betaald, de aanslag dient te worden vernietigd.

Hondenbelasting
In mei 2017 is de jaarlijkse huis-aan-huis controle uitgevoerd voor de hondenbelasting. Deze jaarlijkse controle wordt over 1/3 deel van de gemeente uitgevoerd. De hercontrole heeft in totaal 308 nieuwe aanmeldingen voor de hondenbelasting opgeleverd.


Reclamebelasting

Op 24 juni 2015 is de verordening Reclamebelasting vastgesteld. Vanaf 1 juli 2015 is reclamebelasting geheven.
De opbrengst reclamebelasting wordt na aftrek van de door de gemeente gemaakte perceptiekosten overgemaakt
naar de Stichting Binnenstad Ondernemersfonds Purmerend (BOF). BOF organiseert activiteiten in het centrumgebied
met als doel klanten te verleiden het verblijf in de historische binnenstad van Purmerend te verlengen en te
intensiveren. In 2017 zijn er vier bezwaarschriften ingediend. In twee gevallen is het bezwaar gedeeltelijk toegekend en zijn de aanslagengedeeltelijk verminderd omdat de bedrijven waren verhuisd. Eén bezwaarschrift is toegekend omdat de reclameuiting was verwijderd, één bezwaar is ongegrond omdat er geen recht bestond op vrijstelling.

Bezwaarschriften tegen de hoogte van de WOZ waarden
In 2017 zijn er 410 bezwaarschriften (dossiers) ingediend naar aanleiding van de jaarlijkse herwaardering van de
woningen en de niet-woningen. In 2016 waren dat 375 bezwaarschriften.

Tabel kwijtscheldingen

Omschrijving

Afvalstoffenheffing

Rioolrecht (gebruik)

Totaal

 

 

 

 

 

aantal

bedrag

aantal

bedrag

verleend

Automatische kwijtschelding 2016

1.405

469.364

1.405

95.560

564.924

Automatische kwijtschelding 2017

1.611

501.703

1.611

105.490

607.193

kwijschelding op verzoek 2016

1.044

305.861

1.044

62.339

368.200

Kwijtschelding op verzoek 2017

853

237.772

853

49.995

287.767

Totaal 2016

2.449

775.225

2.449

157.899

933.124

Totaal 2017

2.464

739.475

2.464

155.485

894.960