MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Begroting 2017
primitief

Begroting 2017
bijgesteld

Realisatie
2017

Afwijking

Lasten

-25.990

-23.049

-21.841

-21.400

441

Baten

10.367

9.931

8.028

7.684

-343

Saldo

-15.623

-13.118

-13.814

-13.716

98

Het programma Beheer openbare ruimte heeft per saldo een voordeel van € 98.000. Dit komt door € 441.000 lagere lasten en € 343.000 lagere baten.

afwijkingen Beleidsveld Beheer openbare ruimte

Toeliichting

Lasten

Baten

Lagere lasten onderhoud kunstwerken en wegen

723.000

-

Hogere lasten straatreiniging (hondenbeleid & graffiti)

- 259.000

-

Hogere lasten groen

- 319.000

-

Lagere lasten straatmeubilair en openbare verlichting

332.000

-

Lagere tegemoetkoming uitvoeringskosten (schoon, heel, veilig)

-

- 90.000

Hogere lasten en lagere baten gronddepot

-132.000

- 173.000

Lagere lasten en baten riolering

78.000

- 78.000

Overige kleine afwijkingen in lasten en baten

18.000

-2.000

441.000

-343.000

Kunstwerken en wegen
In 2017 is een totaalbudget van € 723.000 voor de producten kunstwerken en wegen nog niet besteed. Voor dit bedrag zijn wel al verplichtingen aangegaan bijvoorbeeld voor herstelwerkzaamheden aan asfaltprogramma € 370.000, Wheremolen Oost € 160.000 en Overwhere Zuid € 230.000. Ons voorstel is om het niet bestede bedrag van € 723.000 uit het rekeningresultaat 2017 te bestemmen voor deze herstelwerkzaamheden en het restant uit het totaalbudget 2018. Deze budgetten zullen in de eerste tussenrapportage 2018 weer worden opgevoerd.

Hogere lasten straatreiniging

Deze taak heeft in 2017 geleid tot € 259.000 hogere lasten voor onder meer hondenbeleid (hondenpoep verwijdering € 63.000; materiaalleveranties € 34.000), onkruidbestrijding € 46.000 en graffitibestrijding € 43.000.

Groen

In 2017 is in het kader van Buiten naar Binnen werken veel aandacht besteed aan het oplossen van klachten, verzoeken en onveilige situaties. De extra kosten zijn mede veroorzaakt doordat extra inhuur heeft plaatsgevonden omdat inzet via sociaal rendement fors achterbleef. Om structurele tekorten zoveel mogelijk tegen te gaan, hebben we ook in 2017 aandacht geschonken aan verdere verduurzaming en is hiervoor ook extra externe expertise ingehuurd. Voor 2017 leidde dit tot € 319.000 hogere lasten dan begroot.

Lagere lasten straatmeubilair en openbare verlichting
In 2017 maakten we incidenteel € 210.000 minder kosten voor schadeherstel aan lampen en lichtmasten van de openbare verlichting. Door vertraging bij de aanbesteding van een raamwerkovereenkomst voor de levering van straatmeubilair is dit pas in december gebleken. In 2017 is daarom uiterst terughoudend omgegaan met het herstel en vervanging van (defect) straatmeubilair, hetgeen heeft geleid tot incidenteel lagere lasten van € 122.000.

Lagere tegemoetkomingen uitvoeringskosten
De incidenteel lagere uitvoeringskosten door uitgestelde werkzaamheden werkt op onderdelen ook door in de doorbelasting van deze kosten aan derden. Hierdoor € 90.000 lagere baten.

Hogere lasten en lagere baten gronddepot
De lagere baten hangen samen met het uitstel van omvangrijke rioleringswerken in afwachting van de ontwikkelingen rondom een aardgasloos Purmerend.

Lagere baten en lasten riolering
Voor derden zijn minder rioolaansluitingen gerealiseerd, waardoor € 78.000 lagere baten en lasten.

Reserves

Egalisatiereserve begraafrechten

Doel van deze reserve is het egaliseren van meerjarig afgekochte begraafrechten. Jaarlijks valt een evenredig deel van de afgekochte termijn vrij uit de inkomsten van grafrechten. De meerjarig afgekochte grafhuur in 2017 vormt de dotatie aan de reserve (€ 118.600). De vrijvallende termijnbedragen vormen een onttrekking van € 171.000. Het saldo van de reserve komt hiermee per 31 december 2017 op € 1,39 miljoen.

VOORZIENINGEN

Voorziening gemeentelijke watertaken

Conform het BBV (middelen door derden bestemd, in dit geval voor het onderhoud aan het rioolstelsel) dient een positief saldo terug te vloeien naar de burger voor tariefegalisatie. Deze gelden (€ 969.000) hebben we eind 2017 overgeheveld naar de voorziening gemeentelijke watertaken. Na saldering van het doorgeschoven werk uit 2016 en 2017 komt de voorziening per 31 december 2017 op € 1,4 mln.

Investeringen

Er zijn geen afwijkingen op de investeringen in dit programma.