MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Begroting 2017
primitief

Begroting 2017
bijgesteld

Realisatie
2017

Afwijking

Lasten

-14.263

-11.638

-10.519

-10.548

-29

Baten

14.395

13.370

12.138

12.211

73

Saldo

132

1.732

1.620

1.663

43

Het programma Milieu heeft per saldo een voordeel van € 43.000. Dit komt door € 29.000 hogere lasten en € 73.000 hogere baten.

afwijkingen Beleidsveld Milieu

Er zijn diverse afwijkingen op lasten en baten die bij elkaar kleiner zijn dan € 100.000 en worden derhalve niet verder toegelicht.

Reserves

Er zijn geen reserves in dit programma.

Investeringen

In 2017 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Incidentele lasten en baten

Er zijn geen incidentele lasten en baten in dit programma.