MENU
PDF Opties

Wat willen we bereiken

Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld 4.1 Milieu

Alle activiteiten vanuit dit programma richten zich op een goede kwaliteit van het milieu en verwaarloosbare risico’s voor de volksgezondheid in Purmerend. Een beperkte belasting van het milieu door de activiteiten van inwoners, bedrijven en instellingen. Een energiezuinige gemeentelijke organisatie, energiezuinige inwoners en bedrijven. Zoveel mogelijke lokale energieopwekking. De landelijke taakstelling voor 2020 is 75% afvalscheiding en per inwoner per jaar maximaal 130 kg restafval. Met het plan voor de verbetering van afvalscheiding laagbouw zijn de eerste stappen gezet om dit te realiseren. De focus ligt op het scheiden van afval aan de bron, waardoor veel gescheiden ingezameld afval verwerkt kan worden tot nieuwe grondstoffen.

Effectindicatoren Milieu:

Gerealiseerd

2013

Gerealiseerd

2015

Gerealiseerd

2017

rapportcijfer afvalverwijdering

7,4

7,5

7,1

rapportcijfer ophalen grofvuil

7,2

7,5

7,3

rapportcijfer milieustraat

7,8

8,0

8,0

  • Uitgangspunt is het behouden van de goede kwaliteit van het milieu in Purmerend. Het natuurlijke milieu wordt door de activiteiten van burgers, bedrijven en instellingen 'in beperkte mate' belast.
  • Daarnaast handelen de gemeentelijke organisatie, bewoners en bedrijven in Purmerend energiezuinig. Mede hierdoor kunnen inwoners veilig wonen, werken en recreëren met gering risico voor de volksgezondheid.
  • Voor afvalinzameling is er sprake van een publieksvriendelijke en efficiënte afvalinzameldienst. Onder andere laagdrempeligheid van de brengvoorziening (Milieustraat) en een hoog serviceniveau kenmerken deze dienstverlening. De daling in het rapportcijfer voor afvalverwijdering is te wijten aan de gewijzigde frequentie van inzamelen van restafval waar niet alle bewoners tevreden mee zijn maar welke mede noodzakelijk was om te komen tot de gerealiseerde verhoging van het afvalscheidingspercentage.

Bestuurlijke producten 2017

Bestuurlijk product

Jaartal

Kwartaal

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving Purmerend

Jaarlijks

Gerealiseerd

Evaluatieverslag vergunningverlening, toezicht en handhaving Purmerend

Jaarlijks

Gerealiseerd