MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

Milieubeheer

  • De resultaten voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, onderdeel Milieu rapporteren we in het evaluatieverslag 2017. Hierin nemen we ook de inspanningen van de Omgevingsdienst IJmond mee.

Grondstoffenbeheer

  • In het coalitieakkoord staat als ambitie dat er 60% afvalscheiding wordt bereikt in 2018. Door aanpassing van de inzamelfrequentie van restafval en stimuleren van gescheiden inzameling van groente-, fruit- en tuinafval (gft) en plastic-, metaal- en drankkartonafval (pmd) verbeterde het afvalscheidingspercentage aanzienlijk.
  • In navolging op het plan 'Verbetering afvalscheiding Laagbouw' is de notitie ‘Toekomstbestendig afvalbeheer Purmerend’ opgesteld. Hierin staat een maatregelenpakket beschreven dat bij moet dragen aan een verdere verbetering van de afvalscheiding in de komende jaren.
  • De aanpassing van de inzamelfrequentie voor het restafval en het stimuleren van de gescheiden inzameling van het gft afval heeft tot een extreme stijging van de afvalscheiding in 1 jaar geleid, van 45% in 2015 naar 57% in 2016. In 2017 zijn geen nieuwe maatregelen doorgevoerd, we zien hierdoor een stabilisering van het afvalscheidingspercentage.
  • De ingezamelde hoeveelheden afval volgen in 2017 dezelfde lijn als in 2016. De afwijkingen zien we bij papier, dat aanbod is in 2017 wederom lager en bij grof afval, dat aanbod is in 2017 hoger.
  • De aandacht voor afval in de media heeft in 2017 voor veel onrust gezorgd. De vaak onvolledige berichtgeving over de nut en noodzaak van het gescheiden inzamelen van plastic verpakkingsmateriaal draagt niet bij aan de motivatie voor bewoners om dit afval apart te houden. Dergelijke berichtgeving is door ons niet te voorkomen maar beïnvloedt wel het draagvlak bij bewoners voor onze maatregelen.

Prestatieindicatoren Afvalverwijdering

2015

2016

2017*

Afvalscheidingspercentage

45%

57%

57%

* percentage 2017 is indicatief, werkelijk cijfer is pas later bekend

Purmerend aardgasloos

  • In 2017 is een start gemaakt met de ontwikkeling van aardgasvrije wijken in Purmerend. De uitdaging in Purmerend ligt vooral in de bestaande bouw in particulier bezit. Sinds het ontstaan van de Stadsverwarming worden vrijwel alle nieuwbouw woningen in Purmerend aardgasvrij opgeleverd.
  • Start van voorbereidingen van een pilot waarbij het aardgasvrij maken van 77 woningen in Overwhere zuid samengaat met de rioleringswerkzaamheden. Het project is opgepakt met verschillende stakeholders: de betrokken bewoners, de Stadsverwarming Purmerend, Liander, Opgewekt in Purmerend (energiecoöperatie) en de woningcorporaties. Belangrijk in deze pilot is, dat de bewoners centraal staan. De bewoners nemen uiteindelijk het besluit om hun woning aardgasloos te laten worden (of niet). De Raad heeft besloten tot extra voorwaarden voordat daadwerkelijk met de pilot mag worden begonnen.
  • Aardgasloos worden van woningen betekent een aantal aanpassingen binnen in de woningen. Daarom is in 2017 een aantal informatie-avonden georganiseerd voor de bewoners in de pilotwijk. Daarna is begonnen met individuele gesprekken bij de bewoners thuis.