MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Begroting 2017
primitief

Begroting 2017
bijgesteld

Realisatie
2017

Afwijking

Lasten

-8.863

-5.362

-5.932

-6.003

-71

Baten

3.676

3.043

6.416

6.704

287

Saldo

-5.188

-2.319

484

700

216

Het programma Publieksdiensten heeft per saldo een voordeel van € 216.000. Dit komt door € 71.000 hogere lasten en € 287.000 hogere baten.

Afwijkingen Beleidsveld Publiekdienstverlening

lasten

Baten

Gemeentelijke basiregistratie

-25.000

110.000

Omgevingsvergunningen

-104.000

130.000

Overige kleine afwijkingen

58.000

47.000

Totaal aan afwijkingen

-71.000

287.000

Gemeentelijke basisregistratie en burgerlijke stand

De afwijkingen van de gemeentelijke basisadministratie bestaan uit diverse factoren en bedragen. De belangrijkste oorzaken zijn:

  • Hogere kosten voor het op orde brengen van BGT Beemster -€ 25.000. Hier staan hogere opbrengsten (doorberekening aan Beemster) van € 25.000 tegenover
  • Hogere inkomsten regio gemeenten € 85.000. Purmerend doet nog het werk voor de Overgemeenten. Hier is geen rekening mee gehouden in de begroting.

Omgevingsvergunningen

Ten opzichte van de 2e Turap 2017 is er € 130.000 meer opgelegd aan WABO-leges door nog verder aantrekkende bouwvolumes. De lasten op dit prestatieveld zijn met € 104.000 toegenomen met name als gevolg van extra kosten voor het inwinnen van welstandsadvies (€ 64.000) voor WABO-leges.

Reserves

Er zijn geen reserves in dit programma.

investeringen

In 2017 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Incidentele lasten en baten

Er zijn geen incidentele baten en lasten in dit programma.