MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Ruimtelijke ordening

a. Algemeen

  • Op 30 januari hebben we de agenda Purmerend 2040 gepresenteerd. Over deze agenda (bestaande uit een startnotitie, kansenkaart en publieksversie) hebben we intensief overleg gevoerd met de betrokken instanties, de stad en de regio. Nadat de raad in april 2017 een voorbereidingskrediet heeft gevoteerd en de woonvisie heeft vastgesteld, hebben we, naast enkele ambtelijke en bestuurlijke bijeenkomsten, ook twee stadsgesprekken georganiseerd over hoogbouw en mobiliteit. De hoogbouwvisie is inmiddels vastgesteld en de visie op mobiliteit wordt nog bediscussieerd en waarna de besluitvorming in 2018 wordt afgerond.
  • In 2017 hebben we een vervolg gemaakt met verkennen en implementeren van de nieuwe Omgevingswet. Het implementatietraject zal verscheidene jaren in beslag nemen. De datum van inwerkingtreden is met anderhalf jaar verschoven naar 1 januari 2021. Hierna geldt nog een overgangstermijn voor het invoeren van (een deel van) het nieuwe instrumentarium. In dat verband is gekozen voor een wijze van implementatie, waarbij de bedoeling van de nieuwe wet centraal staat. In de praktijk betekent dit, dat de focus in eerste instantie vooral ligt op de gevraagde verandering in werkwijzen, rolinvulling en gedrag. Pas in de tweede fase implementeren we het nieuwe (juridische) instumentarium op basis van de gemeentelijke wensen voor nieuwe werkwijzen en rolinvulling.
  • De samenwerking op de schaal van Metropoolregio Amsterdam (MRA) en voor de deelregio MRA Noord(Zaanstreek-Waterland) is in 2017 voortvarend opgepakt en verder richting gegeven. Purmerend heeft daarbij met name geinvesteerd op het gebied van 'Het trekkerschap Ruimte' en in het opbouwen van vernieuwd, onderling vertrouwen met en tussen de diverse deelregiogemeenten.

b. Meerjarenprogramma Grondexploitaties

Overeenkomstig de nota Grondbeleid bieden we jaarlijks het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. De effecten van het MPG zijn verwerkt in deze jaarrekening. Dit MPG wordt vastgesteld voorafgaande aan de besluitvorming over de jaarrekening. In dat programma wordt verslag gedaan over door de gemeente in exploitatie genomen gronden. Naast een financieel verslag is daarbij ook een inhoudelijke toelichting op de stand van zaken over de projecten, waarbij deze gronden aan de orde zijn.

c. particuliere projecten en initiatieven

  • Sinds het economisch herstel is ingezet, trekt de woning- en vastgoedmarkt merkbaar aan. Binnen 'Bestaand Stedelijk Gebied' (BSG) is sprake van een toenemend aantal particuliere (woningbouw)projecten en initiatieven, waarbij wij op één of andere wijze zijn betrokken, gelet op onze beperkte grondposities.
  • In het voorjaar van 2017 is het ambitiedocument voor het Wagenweggebied vastgesteld. Met deze gebiedsvisie wordt de kwaliteit en samenhang bij nieuwe ontwikkelingen gewaarborgd en worden de betrokken partijen uitgenodigd en geënthousiastmeerd om de transformatie naar een mooie nieuwe stadswijk samen met de gemeente Purmerend vorm te geven.
  • Voor particuliere projecten, waarbij we geen gemeentelijke grondexploitatie voeren, werken we met intentie- en/of anterieure overeenkomsten waarmee we onze kosten gaan verhalen.

d. Bestemmingsplannen

  • Voor beheer heeft Purmerend een set aan actuele bestemmingsplannen.
  • De voorbereiding van de (cyclische) actualisatie van het bestemmingsplan bedrijvenpark Baanstee-Noord is stilgelegd, gelet op het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersverordeningen) en gelet op de door de raad afgegeven (algemene) verklaring van geen bedenkingen.
  • Bij nieuwe ontwikkelingen in strijd met een geldend bestemmingsplan stellen we een nieuwe planologische regeling vast; een zogenaamd projectbestemmingsplan. De mate van (rechts)zekerheid, die we aan inwoners en bedrijven garanderen door een bestemmingsplan is (steeds meer) per en door de situatie bepaald. Ongelijkheid bestaat en is uitlegbaar. De eigen kracht van de gemeenschap proberen we daarbij nadrukkelijk ook aan te boren.
  • Op de 'lijst niet-geactualliseerde delen van bestemmingsplannen' stonden oorspronkelijk 9 locaties. Deze lijst omvat nu nog 6 locaties. Over deze locaties voeren we intensief overleg om te komen tot actuele bestemmingen.

De volgende, planologische maatregelen zijn in voorbereiding genomen, in de inspraak-/ontwerpfase, dan wel door de raad (of B&W) vastgesteld.

soort maatregel

onderwerp

fase

bestemmingsplan (actualisatie)

De Baanstee-Noord 2017

stilgelegd vanwege afschaffen

wettelijke actualisatieverplichting

bestemmingsplan (project)

locatie PostNL c.a.

participatie / overleg

bestemmingsplan (project)

hotel Kom A7

participatie / overleg

bestemmingsplan (project)

Drontermeer

participatie / overleg

bestemmingsplan (project)

Wheerlicht

(J.P. Grootstraat 1 / 't Noot)

participatie / overleg

bestemmingsplan (project)

Purmerweg 19 - 21

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Binnenstad markthal 2017

ontwerp

bestemmingsplan (project)

Graeffweg 70 - 2018

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Grotenhuyshof 2017

participatie / overleg

bestemmingsplan (project)

Rivierenlaan 281 - 2018

participatie / overleg

bestemmingsplan (project)

Waterlandlaan 42-50 te Purmerend

ontwerp

bestemmingsplan (project)

Brantjesstraat 2018

(verwerking vonnis Raad van State)

participatie / overleg

bestemmingsplan (project)

Wilhelminalaan 1 - 2018

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Brantjesoever

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

De Looijers 2018

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

De Vijfhoek

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Tramplein 9 (Bellevue)

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Wheermolen-West, 4e fase 2018

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Wagenweg 9 - 2018

in voorbereiding

bestemmingsplan (project)

Dopsloot / Wooncompagnie

(Wagenweggebied)

in voorbereiding

wijzigingsplan (project/B&W)

Facilitypoint en benzinepunt

op bedrijvenpark Baanstee-Noord

voorontwerp

wijzigingsplan (project/B&W)

Westerweg 69

voorontwerp

soort maatregel

in 2017 vastgesteld door raad,

B&W of Provinciale Staten

fase

aangewezen categorieën van gevallen

(verklaring van geen bedenkingen niet vereist)

bedrijvenpark Baanstee-Noord

(toegepast t.b.v. 1 bedrijfsvestiging)

in werking

voorbereidingsbesluit

Wagenweggebied

in werking

bestemmingsplan (project)

Westerstraat 2 - 2017

vastgesteld

bestemmingsplan (actualisatie)

Reparatie Wheermolen 2012 -

tankstation en groenstroken 2016

beroep op Raad van State /

in werking

bestemmingsplan (project)

Purmerbuurt 2017

beroep op Raad van State /

in werking

bestemmingsplan (project)

Brantjesstraat 2016

vernietigd

bestemmingsplan (actualisatie)

De Purmer 2016

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

Horizon-/Regiocollege Karekietpark 2015

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

Gedempte Singelgracht 27 - 2017

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

Stekeldijk 2017

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

Klein Where 2016

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

Primulastraat 2016

onherroepelijk

bestemmingsplan (project)

Zonnelaan 6 - 2017

onherroepelijk

wijzigingsplan (project/B&W)

Medisch Centrum Novawhere 2017

onherroepelijk

uitwerkingsplan (project/B&W)

Weidevenne, kwadrant Europa,

Kanaalzone 7e fase 2017

onherroepelijk

uitwerkingsplan (project/B&W)

Weidevenne, kwadrant Europa,

Kanaalzone 8e fase 2017

onherroepelijk