MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Begroting 2017
primitief

Begroting 2017
bijgesteld

Realisatie
2017

Afwijking

Lasten

-25.843

-19.532

-35.792

-24.689

11.103

Baten

24.345

17.907

32.382

21.176

-11.206

Saldo

-1.498

-1.625

-3.410

-3.512

-102

Het programma Ruimtelijke Ordening heeft per saldo een nadeel van € 102.000. Dit wordt veroorzaakt door € 11,1 miljoen lagere lasten en € 11,2 miljoen lagere baten.

Toelichting afwijkingen

lasten

baten

GREX Baanstee Noord (lagere lasten en lagere baten)

5.273.000

-5.273.000

GREX Kop van West (lagere lasten en lagere baten)

3.363.000

-3.363.000

GREX Brantjesstraat (lagere lasten en lagere baten)

54.000

-54.000

GREX Karekietpark (lagere lasten en lagere baten)

1.370.000

-1.370.000

GREX Klein Where (lagere lasten en lagere baten)

595.000

-595.000

GREX Weidevenne II (lagere lasten en lagere baten)

1.112.000

-1.112.000

(GREX) Wheermolen West, Parkzone (lagere lasten en lagere baten)

114.000

-114.000

Dotaties (=hogere lasten) en vrijval (hogere bate) verliesvoorziening gronden

-264.000

95.000

Weidevenne oud (hogere lasten)

-144.000

-58.000

Uitvoering omgevingswet (lagere lasten)

245.000

Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd (hogere lasten en lagere baten)

-243.000

-32.000

Grondverkoop (hogere baten)

500.000

Particuliere initiatieven en projecten (hogere lasten en hogere baten)

-501.000

146.000

Tijdelijk beheer ontwikkellocaties (lagere lasten en hogere baten)

120.000

21.000

Overige afwijkingen in lasten en baten

9.000

3.000

11.103.000

-11.206.000

Afwijkingen Beleidsveld Ruimtelijke ordening

Grondexploitaties (GREX-en)

Alle kosten en opbrengsten worden verantwoord in de gemeentelijke exploitatie. Het verschil tussen de kosten en de opbrengsten wordt geactiveerd op de onderhanden werk-post op de balans (voorraden GREX). Verschillen tussen de begrotingscijfers en de realisatiecijfers zijn daarmee altijd aan elkaar gelijk. De belangrijkste afnames in het onderhanden werk zijn Kop van West € 6,2 miljoen, Klein Where € 1,1 miljoen en Weidevenne II € 0,4 miljoen. (zie ook toelichting op de balans).

Voorzieningen

De herziening van de grondexploitatie Kop van West per 1-1-2017 geeft aan dat deze grondexploitatie een positief resultaat heeft. Dit betekent dat de getroffen verliesvoorziening ad € 95.000 voor dit complex is vrijgevallen ten gunste van het resultaat. Voor een drietal grondexploitaties moest de verliesvoorziening worden aangevuld met € 264.000 (Karekietpark € 40.000, Klein Where € 162.000 en Weidevenne II € 62.000).

Voor Weidevenne oud is een voorziening getroffen, waaruit de uit te voeren maatregelen worden bekostigd. In 2017 bleek dat de getroffen voorziening niet toereikend is voor alle nog uit te voeren werkzaamheden, hetgeen tot extra last leidde in 2017 € 144.000.

Uitvoering omgevingswet

De onderschrijding van de begroting is met name veroorzaakt doordat de invoering van de omgevingswet is uitgesteld. De werkelijke kosten worden gedekt door de reserve Gronden.

Eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd

Voor de eigendommen niet voor de openbare dienst bestemd, zijn de hogere lasten veroorzaakt door werkelijk toegerekende uren op dit beleidsveld ad € 245.000. De lagere baten worden door leegstand en van aanpassingen in de contracten (huurverlaging).

Grondverkoop

In 2017 heeft verkoop van grond aan een particuliere initiatiefnemer plaatsgevonden voor € 0,5 miljoen. In de 2e Turap is de verkooptaakstelling vastgoed en gronden afgeraamd. Deze grondverkoop stond niet op de limitatieve lijst van te verkopen objecten.

Particuliere initiatieven en projecten

De overschrijding aan de lastenzijde ad € 0,5 miljoen is voor € 304.000 veroorzaakt doordat in eerdere verslagjaren de verhaalsbijdragen zijn geboekt, maar in dit verslagjaar nog kosten moesten worden gemaakt en voor € 196.000 door gemaakte kosten voor diverse projecten, waarvoor slechts voor 1 project een budget is geraamd.(Grootste overschrijding Kom A7 € 46.000 meer dan begroot).

Tijdelijk beheer ontwikkellocaties

De kosten en de baten van het tijdelijk beheer van ontwikkellocaties is voor 2017 voor het eerst geraamd, hetgeen de verklaring vormt voor de afwijkingen.

RESERVES

Reserve gronden

Per saldo is er aan de reserve € 45.000 toegevoegd en bedraagt de reserve gronden ultimo 2017 € 1,5 miljoen. Toegevoegd aan de reserve gronden is € 1,1 miljoen. Dit betreft een toevoeging aan de reserve in 2017 ad € 1 miljoen vanuit het voordelig rekeningsresultaat 2016, alsmede de vrijval van de verliesvoorziening gronden grondexploitatie Kop van West ad € 95.000 . Aan de reserve is er € 1,05 miljoen onttrokken. De belangrijkste onttrekkingen betreffen Purmerend 2040 (€ 222.000), Tramplein e.o. (€ 262.000), ten behoeve van dotatie verliesvoorziening grondexploitaties (€ 262.000), dekking van diverse voorbereidingskosten diverse projecten (€ 177.000) en voor de implementatie omgevingswet (€ 75.000).

Investeringen.

In 2017 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Incidentele lasten en baten

Er zijn geen incidentele lasten en baten in dit programma.