MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Begroting 2017
primitief

Begroting 2017
bijgesteld

Realisatie
2017

Afwijking

Lasten

-7.641

-7.111

-7.058

-7.031

28

Baten

179

156

22

31

10

Saldo

-7.462

-6.955

-7.036

-6.999

37

Het programma Veiligheid heeft per saldo een voordeel van € 37.000. Dit komt door € 28.000 lagere lasten en € 10.000 hogere baten. De afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en worden daarom niet toegelicht.

Reserves

Er zijn geen reserves in dit programma.

Investeringen

In 2017 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Incidentele baten en lasten

Er zijn geen incidentele baten lasten in dit programma.