MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

 • Uit de omnibus enquête 2017: Zowel overdag als ’s avonds voelen de meeste inwoners zich veilig in hun buurt. Het rapportcijfer voor het gevoel van veiligheid ’s avonds stijgt de laatste jaren: van 7,3 in 2013 naar 7,7 in 2017. De toename geldt voor alle wijken; voor Overwhere en Wheermolen het sterkst.

Veiligheidsgevoel in de buurt ‘s avonds, per wijk. Rapportcijfer 2011-2017

Centrum

Over-

where

Wheer-

molen

Gors

Purmer-Noord

Purmer-

Zuid

Weidevenne

Purmerend

totaal

2011

7,4

7,5

6,8

7,7

7,3

7,6

7,6

7,5

2013

7,4

7,3

6,9

7,6

7,1

7,5

7,4

7,3

2015

7,4

7,6

7,2

7,8

7,2

7,7

7,6

7,5

2017

7,6

7,8

7,5

7,9

7,4

7,8

7,7

7,7

 • Het aantal vrijwilligers van Ogen en oren is ook in 2017 weer gestegen en bedraagt nu ongeveer 150 personen, verspreid over alle wijken van Purmerend.
 • De WhatsAppgroepen zijn ook gestegen: bewoners voelen zich verantwoordelijk voor hun buurt. In alle wijken zijn groepen actief. Het televisieprogramma Nieuwsuur heeft in het najaar van 2017 een item gemaakt over WhatsAppgroepen. Beheerders van groepen uit Purmerend hebben daar input voor gegeven.
 • Het aantal deelnemers aan Burgernet stond eind 2016 op 7150 en eind 2017 op 7399 (stijging van 3,5%).
 • Bij handhaving is waar mogelijk 'van buiten naar binnen' gewerkt. Dit betekent onder meer dat handhavingsprioriteiten mede zijn gebaseerd op wat inwoners en bedrijven belangrijk vinden en dat problemen waar mogelijk in gezamenlijkheid zijn opgelost. De resultaten zijn gerapporteerd in het Jaarverslag Handhaving 2017.
 • Er is meer wijkgericht toezicht georganiseerd waardoor de betrokkenheid van inwoners en ondernemers nog meer werd vergroot. Elke wijk heeft nu 2 wijkhandhavers. De grootste ergernissen zoals hondenoverlast, verkeersveiligheid en afval zijn projectmatig aangepakt.
 • Toezicht en handhaving op de verstrekking van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar is geïntensiveerd. Tevens zijn er voor verschillende branches die alcohol verstrekken nalevingsonderzoeken uitgevoerd.
 • Het Digitaal Opkopers Register (DOR), een door de burgemeester gewaarmerkt register, is in 2017 uitgerold. Er zijn door de BOA’s controles uitgevoerd welke zijn besproken met de politie. Eind 2017 zijn maatregelen genomen en voorbereid om begin 2018 een soort doorstart van het DOR te maken.
 • De gemeente heeft een significante bijdrage geleverd in de ontmanteling van diverse hennepplantages in de stad. In die gevallen waarbij sprake is van gevaarzetting heeft de gemeente het voortouw genomen en waar mogelijk zijn de kosten van de ontmanteling verhaald op de overtreders. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan een schone en veilige leefomgeving.

Collectieve Horeca Ontzegging Purmerend (CHO)

 • Het aantal in 2017 opgelegde horeca ontzeggingen is historisch laag.
 • Desalniettemin is de uitvoering van de CHO verder geoptimaliseerd waardoor er onder andere meer maatwerk mogelijk is in het opleggen van een ontzegging.

Horecaconvenant

Uit de evaluatie van het horecaconvenant komt naar voren dat het pakket aan maatregelen en de goede samenwerking tussen politie, horeca en gemeente ook in 2017 gezorgd heeft voor een veilig uitgaansklimaat.

Cameratoezicht

In 2017 is het cameratoezicht verder uitgebreid, waardoor niet alleen het uitgaansgebied, maar ook de in- en uitgaande wegen onder cameratoezicht staan.

Jeugd

In 2017 is er een nieuwe problematische jeugdgroep in beeld gekomen. Volgens het inmiddels landelijk uitgerolde, maar bij ons ontwikkelde, 7 stappen model is de groep in kaart gebracht. Na bespreking in de lokale driehoek is de groep integraal en op groeps- en persoonsniveau aangepakt. Doelen waren het verminderen van de overlast en criminaliteit, het verstoren de groepsdynamiek, het voorkomen van aanwas en het bieden van passende zorg voor de betrokken jeugd en waar nodig hun familieleden. Al deze doelen zijn bereikt. De TopXjeugd loopt inmiddels 6 jaar en blijft effectief. In een tussentijdse evaluatie hebben de aangesloten instanties aangegeven zeker door te willen gaan met de aanpak, omdat zij meerwaarde merken bij het bijsturen van risicojeugd. Een ander winstpunt is dat problematiek steeds eerder gesignaleerd wordt, zodat er langer en meer mogelijkheden tot ingrijpen zijn. Op het gebied van sociale media is een challenge voor Facebook ontwikkeld voor jeugdmaatschappelijk werkers om sociale media te betrekken in hun dagelijkse werk. Hiermee kan er nog laagdrempeliger contact gemaakt worden met cliënten. Jongeren zelf zitten vooral op Instagram en Snapchat, hierop haken vooral de jongerenwerkers aan.

Radicalisering

De regionale aanpak rondom radicalisering is verbeterd. Gemeenten worden nu direct betrokken bij mogelijke signalen, waardoor duiding en op- of afschaling gezamenlijk plaatsvindt. Binnen Purmerend zijn er weer signaleringstrainingen op het gebied van radicalisering voor eerstelijns medewerkers georganiseerd. Dit jaar zijn ook welzijnsinstellingen aangehaakt.

High Impact Crimes (woninginbraken, overvallen en straatroven)

Het aantal woninginbraken over 2017 is licht verbeterd ten opzichte van het aantal over 2016. Op openlijk geweld tegen personen na zijn de andere high impact crimes gedaald. Het aantal overvallen over 2017 was 1 (11 in 2016 en 4 in 2015). De nauwe samenwerking van diverse partners en de aandacht op de juiste plekken richten, zijn verklaringen voor deze lage aantallen. Daarnaast krijgen veelplegers nog steeds een persoonlijke aanpak. Ook de betrokkenheid van bewoners en hun oplettendheid dragen bij aan een veiliger stad. In de Purmer Noord is bij een vijftigtal woningen extra verlichting aangebracht aan de achterzijde, met subsidie uit het project Veilig Wonen. Dat openlijk geweld is licht gestegen.

HIC feiten

2016

2017

Verschil

Diefstal / inbraak woning

212

200

-12

Overvallen

8

1

-7

Straatroof

13

11

-2

Openlijk geweld (persoon)

12

17

+5

Bedreiging

137

95

-42

Mishandeling

228

192

-36

Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's)

 • In 2017 is er in nauwe samenwerking tussen politie, gemeente en andere veiligheid partners structureel ingezet op het monitoren van en reageren op eventuele signalen van aanwezigheid van OMG’s.
 • Voor zover bekend hebben zich afgelopen jaar geen chapters van OMG’s in Purmerend weten te vestigen.

Crisisbeheersing

 • In 2017 is er verder gewerkt aan de professionalisering van de leden van de verschillende regionale piketpools. Vooral door het regelmatig trainen en oefenen en verhogen van de noodzakelijk kennis. Daarnaast hebben de deelnemers in de belangrijkste regionale piketpool (OvDBZ) examens af moeten leggen waarna ze officieel zijn gecertificeerd.
 • Daarnaast zijn er extra inspanningen verricht om het aantal Purmerendse deelnemers in de piketpools te verhogen

Openbare geestelijke gezondheidzorg (OGGZ)

De pilot vroegsignalering was eind 2017 nog niet afgerond. Het probleem met betrekking tot vervoer en opvang van verwarde personen is nog niet uit de wereld. De besturen van de GGZ instellingen hebben wel de handen ineen geslagen om oplossingen te zoeken, maar die worden pas in de loop van 2018 verwacht.