MENU
PDF Opties

Wat heeft het gekost

(bedragen x € 1.000)

Realisatie 2016

Begroting 2017
primitief

Begroting 2017
bijgesteld

Realisatie
2017

Afwijking

Lasten

-908

-778

-548

-515

33

Baten

511

296

229

348

119

Saldo

-396

-482

-320

-167

152

Het programma Wonen heeft per saldo een voordelige afwijking van € 152.000. Dit komt door € 33.000 lagere lasten en € 119.000 hogere baten.

Afwijkingen beleidsveld wonen

Lasten

Baten

Hogere lasten en baten Woonvisie

- € 3.000

€ 145.000

Lagere lasten en lagere baten bestrijding onrechtmatige bewoning

€ 31.000

- € 28.000

Overige afwijkingen

€ 5.000

€ 2.000

Totaal

- € 33.000

€ 119.000

Woonvisie

In 2017 zijn middelen ontvangen door toepassing van koopgarantregeling. In totaal is € 121.639 ontvangen. Daarnaast is in 2017 het anti-speculatiebeding toegepast, waardoor € 23.457 is ontvangen. De overige afwijkingen zijn kleiner dan € 100.000 en worden niet apart toegelicht.

RESERVES

Reserve Woonvisie

Door het surplus van de opbrengsten uit de koop-garantregeling en het anti-speculatiebeding heeft er een niet geraamde dotatie plaatsgevonden aan de reserve woonvise van € 106.214.

Investeringen

In 2017 zijn er geen afwijkingen op de investeringen.

Incidentele lasten en baten

Onderwerp (-/- is lagere baten / lasten)

Lasten

Baten

Verkoop woningen met koopgarantieregeling

-

€ 145.000