MENU
PDF Opties

Wat hebben we daarvoor gedaan

Beleidsveld Kunst en cultuur

 • Met subsidies hebben wij een divers en kwalitatief hoogwaardig cultureel aanbod in stand gehouden.
 • De culturele instellingen hebben regelmatig overleg ter versterking van de samenwerking. Een uiting van deze samenwerking zijn de culturele UITdagen.
 • Diverse culturele instellingen namen deel aan de gesprekken over stadspromotie om het culturele aanbod mee te nemen voor het op de kaart zetten van Purmerend.
 • Daar waar mogelijk is verbinding gemaakt tussen cultuur en maatschappelijke projecten.
 • Verbouwing Purmaryn is succesvol afgerond.

Beleidsveld Sport en recreatie

 • We hebben Sporthal De Beuk in gebruik genomen, bestaande uit twee sportzalen en een turnzaal die aan de eisen van deze tijd voldoen.
 • De beleidsregels sport en recreatie zijn herzien.
 • De jaarrekening van SPURD is nog niet definitief, daardoor kunnen wij nog niet vaststellen of de (ver)bouwprojecten zoals opgenomen in de lijst van lopende investeringen en vervangingsinvesteringen, zijn uitgevoerd.
 • De samenwerking is gezocht met instellingen in het onderwijs en de zorg. Een voorbeeld hiervan is peutergym samen met SPURD. Daarnaast heeft SPURD ook de samenwerking opgezocht met Wherelant.
 • We hebben subsidie toegekend aan voetbalvereniging Purmersteijn om zes nieuwe kleedkamers te bouwen.
 • We hebben een jeugdhockeyveld aangelegd ten behoeve van de Mixed Hockey Club Purmerend.

Beleidsveld Wijkmanagement

 • Elke wijk heeft nu een wijkmanager.
 • De ontwikkeling Werken in Wijken, waarbij intensief wordt samengewerkt met collega’s uit het Ruimtelijk Domein en maatschappelijke partners, is in alle wijken operatief.
 • Op ontwikkelingen in de openbare ruimte en maatschappij is ingespeeld. Voorbeelden hiervan zijn; De aanschaf van een jongerenbus die flexibel op diverse plekken in Purmerend ingezet kan worden. Jongeren hebben aangegeven behoefte aan een ontmoetingsplek te hebben en de realisatie 30 km zone Wagenweg. Bewoners gaven aan hier ivm de toenemende verkeersdrukte behoefte aan te hebben.
 • De wijkmanagers zijn goed te vinden in de wijken door bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners.

Beleidsveld Jeugd

 • Op een achttal basisscholen is het project DrinkWater gestart, dit is ter bevordering van water drinken in plaats van gezoete dranken (Project Jongeren op Gezond Gewicht).
 • Ouders worden thuis ondersteund, door HBO stagiaires, bijvoorbeeld over de manie hoe ze kunnen spelen met hun kinderen.
 • In de wijken Overwhere-wheermolen is er meer samenwerking tussen de peuterspeelzalen, verpleegkundige, logopedie en andere professionals van het Centrum voor Jeugd en Gezin waardoor signalen vroegtijdig en snel opgepakt kunnen worden samen met ouders. De verpleegkundige van het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft meer uren gekregen om dichterbij gezinnen ondersteuning te bieden, onder andere vaker op huisbezoek te gaan.
 • Extra capaciteit psychologen en praktijkondersteuners huisartsen voor de Jeugd Geestelijke Gezondheidzorg (JGGZ), om op deze manier laagdrempelige ondersteuning te kunnen bieden aan gezinnen.
 • Mediaton bij echtscheiding is uitgebreid naar meerdere wijken in Purmerend, op deze manier kunnen meer ouders geholpen worden bij een (v)echtscheiding. Aansluitend op de mediation zijn de voorbereidingen getroffen om op Koggenland tijdelijke woonruimte te bieden aan ouders in scheiding.
 • Op een nieuwe manier specialistische jeugdhulp ingekocht samen met de regio’s Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland. Dit hebben we gedaan om te komen tot een resultaatgerichte en samenhangende jeugdhulpverlening, die met perspectief en dichtbij het gezin is georganiseerd.

Beleidsveld Onderwijs

 • In de wijken Overwhere en Wheermolen is meer samenwerking tussen de peuterspeelzalen, verpleegkundige, logopedie en andere professionals van het CJG waardoor signalen vroegtijdig en snel opgepakt kunnen worden samen met ouders.
 • In de wijken Overwhere en Wheermolen is gestart met bewegen op de peuterspeelzalen. Eén keer per week komt er een beweegdocent van Spurd op de peuterspeelzalen om samen met de kinderen te sporten.
 • Samen met de instellingen voor peuteropvang hebben we richting gegeven aan de harmonisatie van de peuterspeelzalen en kinderopvang die vanaf 1 januari 2018 van kracht is.
 • In de Purmer-Noord is een pilot gestart met als doel de overgang van peuterspeelzaal naar kleuteronderwijs te verbeteren. Ingezet op vroege signalering van achterstanden. Dit heeft geleid tot het vormen van een peuter-kleutergroep waarbij gewerkt wordt aan het verkleinen van deze achterstanden.
 • In Purmer-Noord is een Integraal Kindcentrum (IKC) gestart. Door middel van onder andere naschoolse ateliers en ateliers voor ouders wordt er gewerkt aan ouderbetrokkenheid, vroegsignalering en armoedebestrijding onder kinderen.
 • Met twee scholen en de bibliotheek is gewerkt aan vroegsignalering van taalachterstanden bij kinderen en ouders.
 • Regionale voorziening de Schakelklas (PO) voor nieuwkomers is verhuisd naar de brede school De Kraal in de Weidevenne. Bij het werken in niveaugroepen hoeven de leerlingen en de leerkrachten nu niet meer te pendelen tussen verschillende gebouwen.
 • Scholen weten de Jeugdteams en het Loket Jeugd steeds beter te vinden. Het schoolmaatschappelijk werk speelt daarbij een sleutelrol. Deze laagdrempelige vorm van jeugdhulpverlening is effectief, juist omdat het op scholen en in samenwerking met het onderwijs wordt aangeboden.
 • Gemeente en de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs werken nauw samen. Onder andere aan de aanpak van thuiszitters en voortijdig schoolverlaters, de aansluiting van het onderwijs op de jeugdhulpverlening en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.
 • Op de Bets Frijlingschool (Altra) voor speciaal onderwijs is een pilot behandelklas gestart die tot stand is gekomen door samenwerking tussen de gemeente, Samenwerkingsverband PO Waterland, de Bascule en Altra. In deze klas worden kinderen behandeld in een vertrouwde schoolse setting, waardoor terugkeer naar de klas makkelijker en duurzamer wordt.
 • Voor kwetsbare jongeren van Praktijkonderwijs (Pro), Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), VMBO-basis en ISK is een Entree-opleiding is gestart. Deze mbo niveau1-opleiding was er nog niet in Purmerend.
 • Het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs is vastgesteld. Tevens zijn kredieten beschikbaar gesteld voor gedeeltelijke nieuwbouw van OBS De Wheermolen en uitbeiding van de Klim-op.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

 • De GGD is bezig de organisatie en de werkwijze beter af te stemmen op de integrale behoeftes bij de individuele gemeenten. Dit is een organisatieontwikkeling die ook past in de vastgestelde GGD-visie.
 • Er is een start gemaakt met het opstellen van het lokaal gezondheidsbeleid.
 • We hebben aandacht gegeven aan eenzaamheid door onder meer de lokale samenwerking te versterken en het steunen van initiatieven vanuit de stad. Zo proberen we op allerlei terreinen mensen mee te laten doen aan de samenleving. Wanneer mensen er niet zelf of met hun netwerk uitkomen, dan gaan we samen op zoek naar passende hulp en ondersteuning.
 • Met collega’s in de regio Waterland hebben we een start gemaakt met het doorontwikkelen van beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In 2018 wordt het resultaat aan de raad gepresenteerd.
 • Voor het eerst werd in oktober de Regenboogmaand georganiseerd. Een maand met allerlei activiteiten om te laten zien dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in onze stad en dit ook mag laten zien. Op Coming-outdag werd bij het NS-station daarom een regenboogkunstwerk onthuld en de hele maand was een expositie over transgenders te zien in het stadhuis.
 • De raad heeft ingestemd met nieuw lokaal LHBT-beleid voor 2018 en 2019.
 • Stichting Discussiëren Kun Je Leren organiseerde in december een mensenrechtendebat in P3 voor 270 scholieren.
 • Bij een bijeenkomst is een start gemaakt om meer zicht te krijgen op de problematiek met betrekking tot ouderenmishandeling en hoe we daar sneller op kunnen handelen. Samen met deskundigen van Veilig Thuis en ouderenorganisaties is in kaart gebracht waar de samenwerking met betrekking op ouderenmishandeling verbeterd moet worden.
 • Een gebouw aan de Zeevangstraat is aangekocht om te dienen als tijdelijke woonruimte voor verwarde personen en dagopvang van daklozen. Hierin zijn samenwerkende organisaties actief.

Beleidsveld Werk en inkomen

 • Nieuw armoedebeleid ter uitvoering. Op basis van de ervaringen in de uitvoering zijn minimaregelingen aangepast voor kinderen.
 • Start Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds.
 • We hebben 16,91 fte Sociaal Rendement gerealiseerd binnen gemeente Purmerend als voorbeeld werkgever.
 • Besluitvorming oprichting Participatiebedrijf afgerond. Per 1 januari 2018 Werkom gestart.
 • Ontvlechting GR Baanstede uitgevoerd, liquidatieplan vastgesteld en gestart met uitvoering liquidatieplan.
 • Onder regie van Purmerend samenwerking Werkgeversbenadering intensief in de regio opgepakt. Het werkgeversservicepunt is gerealiseerd: één duidelijke toegang, één gezamenlijk website, telefoonnummer en communicatiemiddelen. Per 2018 doorontwikkeling in verbinding met Werkom.
 • Voorbereidingen getroffen in de regio Zaanstreek-Waterland om nieuw beschut werk te kunnen uitvoeren. Met de notitie nieuw beschut werk is in de regio één lijn genomen in het beschut werken.
 • Voorbereidingen getroffen in de regio Zaanstreek-Waterland met betrekking tot de re-integratieverordening en nadere regels. Regionale harmonisatie van instrumenten blijft belangrijk.
 • Dit jaar hebben we de taakstelling statushouders nagenoeg gehaald. In totaal hebben we dit jaar 124 personen gehuisvest.
 • Na jaren van stijging is het aantal inwoners met een Participatiewet uitkering gedaald. In totaal hadden 1605 inwoners per 1 januari 2018 een Participatiewet uitkering. Er zijn in totaal 438 uitkeringen beëindigd.