MENU
PDF Opties

Wat willen we bereiken

Beleidsveld Kunst en cultuur

Beoogd maatschappelijk effect

Kunst en cultuur dragen in belangrijke mate bij aan een goed leefklimaat in de stad en zetten Purmerend regionaal meer op de kaart. Er is een gevarieerd en goed toegankelijk kunst- en cultuuraanbod. Iedere Purmerender komt met kunst en cultuur in aanraking. Er worden combinaties gezocht met onderwijs en zorg.

Beleidsveld Sport en recreatie

Beoogd maatschappelijk effect

Een sterk ontwikkeld verenigingsleven, een gevarieerd aanbod van sportstimuleringsactiviteiten en goede sport- en recreatievoorzieningen maken het de Purmerenders gemakkelijk om gezond te leven en elkaar te ontmoeten. Intensivering van de inzet bij sport en recreatie door middel van samenwerking met onderwijs en zorg.

Beleidsveld Wijkmanagement

Beoogd maatschappelijk effect

Buurten en wijken zijn ‘schoon, heel en veilig’. Purmerenders doen meer zelf aan het onderhoud van hun wijk en zijn actief in hun buurt. Zij hebben invloed op de ontwikkeling van de buurt en vinden daar voldoende mogelijkheden om elkaar te ontmoeten. De wijkmanager is hierin ondersteunend en schakelt partijen in daar waar nodig.

Beleidsveld Jeugd

Beoogd maatschappelijk effect

Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen. Wanneer ouders het even niet helemaal zelf

kunnen, speelt hun directe omgeving een belangrijke rol. In eerste instantie familie, buren, vrienden en vrijwilligers.

De gemeente helpt waar nodig door te investeren in preventie (zodat de ouders weten waar ze terecht kunnen voor informatie), door advies en door lichte vormen van ondersteuning. Hierbij is ontwikkeling in de toegang belangrijk.

Beleidsveld Onderwijs

Beoogd maatschappelijk effect

Kinderen groeien in Purmerend op tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Hun ontwikkeling door de jaren heen (van 0 tot 23) verloopt volgens een doorlopende lijn: van geboorte tot en met studie en arbeidsmarkt. Het onderwijs is de belangrijkste basisvoorziening. School is een veilige plek waar kwalitatief goed onderwijs wordt geboden. Onderwijs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtijdig dat kinderen extra hulp nodig hebben. Deze kinderen kunnen rekenen op extra ondersteuning zoals taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp. Combinaties hierin zijn belangrijk om de ontwikkeling van het kind maximaal te ondersteunen.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

Beoogd maatschappelijk effect

Purmerenders die dat vanwege hun handicap of maatschappelijke positie nodig hebben, krijgen op grond

van de nieuwe Wmo toereikende en op de vraag afgestemde ondersteuning. Mensen blijven zo lang mogelijk

zelfstandig wonen en steunen elkaar zoveel mogelijk. Een beroep op de overheid wordt pas gedaan wanneer andere mogelijkheden niet aanwezig zijn.

Beleidsveld Werk en inkomen

Beoogd maatschappelijk effect

Zoveel mogelijk Purmerenders werken naar vermogen, en verwerven daaruit een inkomen om in hun levensonderhoud te voorzien. Zij staan midden in het leven en bewegen zich in de maatschappij, tussen de mensen. Er is een vangnet voor Purmerenders die uitvallen of dreigen uit te vallen, of die onvoldoende middelen hebben om mee te doen. 'Meedoen' staat centraal. Purmerenders krijgen daartoe passende ondersteuning, en doen daar desgevraagd iets voor terug.